vrijdag 8 februari 2013

Liebster Award

Last week I received a mail from Adrianne, who blogs at On the Windy Side, all the way at the other side of the world, to tell me that she nominated me for a Liebster Award. Thanks Adrianne, that was quite a surprise!

Afgelopen week kreeg ik van Adrianne van On the Windy Side, helemaal aan de andere kant van de wereld, een Liebster Award. Bedankt Adrianne, dat was een prettige verrassing!
 
 The rules for the Liebster Award are:
1. Thank and link back to the person who nominated you.
2. Answer 11 question asked by the person who nominated you.
3. List 11 things about yourself.
4. Nominate 11 of your favorite blogs that have less than 200 followers.
5. Ask your nominated bloggers 11 questions.

 De regels voor de Liebster award zijn de volgende:
1. Bedank en link terug naar de persoon die je heeft genomineerd;
2. Beantwoord 11 vragen die de persoon die je nomineert heeft gesteld;
3. Vertel 11 dingen over jezelf;
4. Nomineer 11 van je favoriete blogs met minder dan 200 volgers;
5. Stel je genomineerde bloggers 11 vragen.

Phew, that's quite a lot to talk about! In other words: this will be a blogpost with a lot of text and just a few pictures. I'll try to keep everything organized by putting my text in 2 columns for once, I think it will be easier to read.

Een hele boterham dus! Dit wordt met andere woorden een lange blog met weinig foto's. Ik probeer alles wat overzichtelijk te houden door deze keer in 2 kolommen te werken. Volgende keer weer anders, beloofd!


These are Adrianne's questions:

1. What is the first quilt you made like?  If you have a picture - please let us see!

My very first quilt was a blanket for my daughter, who must have been around three years old back then. There weren't any modern fabrics to be found (I'm talking dark Middle Ages here), so it's pretty classic in look and very simple in design. My daughter absolutely adored it, she named it "Lapje" (which means "little piece of fabric", but it sounds a lot nicer in Dutch) and after 20 years, it's completely worn. Lapje was twice lost, once in Holland and once in Italy (Lapje was a seasoned traveller). The Dutch hotel owner mailed it to us, and to get it back in Italy we made a 300 km detour on our way home.
To make this picture I had to take Lapje very carefully out of its closet because although it may be worn, my daughter will never allow it to be thrown away.

Dit zijn de vragen van Adrianne:

1. Hoe ziet je allereerste quilt er uit? Als je een foto hebt laat ons dan alsjeblieft meekijken!

Mijn allereerste quilt was een dekentje voor mijn dochter, die toen een jaar of drie moet geweest zijn. Moderne stofjes bestonden toen nog niet (ik praat hier over de donkere middeleeuwen ), dus hij was vrij klassiek en eenvoudig. Mijn dochter was er dol op, gaf het een naam ("Lapje") en heeft het tot op de draad versleten. Twee keer is ze Lapje kwijtgeraakt: éénmaal in Nederland, en éénmaal in Italië (Lapje heeft de wereld gezien). De Nederlandse hoteleigenaar was zo vriendelijk om hem op te sturen per post, om hem in Italië terug te krijgen hebben we op de terugweg een omweg van 300 km gemaakt.
Om de foto te maken heb ik hem heel voorzichtig uit zijn opbergplaats gehaald want alhoewel hij versleten is, mag hij van mijn dochter nooit ofte nimmer weggegooid worden.

IMG_0860bis klein
IMG_0861bis klein

2. What is your favourite part of making a quilt?
Designing and making a quilttop. Nothing is as much fun as selecting the fabrics and putting them together. Everything else is a bore, especially making the back of the quilt.


3. Do you have any pets?
Yes, a very naughty cat. She's my personal quilt inspector.

2. Wat is je favoriete onderdeel bij het maken van een quilt?
Het ontwerpen en maken van de quilttop. Niets zo leuk als stoffen bij mekaar zoeken en aan mekaar stikken. Al de rest is corvee, vooral het maken van de achterkant.

3. Heb je huisdieren? 
Ja, een vreselijk ondeugende kat.  Ze inspecteert hoogstpersoonlijk al mijn quilts.
Picknick 4 klein

Do I spot some messy seams there?
Zie ik daar een paar lelijke naden?4. What would your karaoke song be?
None. Believe me, you don't want to hear me sing.

5. Have you ever been to a quilting conference or retreat?
I was at the Fat Quarterly Retreat in London last year. You can read about it on my blog here and here. I can't go this year.

6. Who in your non-quilting life knows you have a quilt blog?
Quite some people actually: family, friends and colleagues.

7. What is the strangest search term you've seen in your "Search Keywords" stats?
This is a good one:  once I found as keywords 'girl on top". My "single girl quilt top" picture must have been a huge disappointment.

8. How did you choose your blog name?
After weeks of pondering and I'm still not very happy with it because it's too long.

9. Are you a member of a real-life quilt guild?
I was last year, but they focused only at retired quilters and never once considered the fact that working people only have time during the weekend or the evenings. It was a big disappointment.


10. What is your favourite sweet treat?
That's an easy question for someone from Belgium: chocolate, chocolate and more chocolate!

11. Do you like to have something to listen to while you are quilting - like the TV, music, an audiobook?
I very much appreciate silence. When I'm quilting in the livingroom, I might throw a glance at the TV or listen in to an opera, but I'll never put music on myself.

11 random things about me:

1. I studied Sinology first and actually hold a masters degree in it. I'm still very interested in everything Chinese and will always choose a book about China over a book on law (sorry Adrianne).
2. I lived in Taiwan for a year. This was before the internet and Skype, people. You had to wait 3 weeks to get an answer to your letters. If you were lucky.
3. My first job was as a guide in a museum. 
4. I studied for my second diploma after my children were born. It wasn't always easy, not for me and not for them. Not to mention their dad who was on daddy duty for months on a row.


5. I can be extremely absent minded.
6. I agree that life only gets better after 40.

7. I hope it 'll get even better after 50.

8. I love looking at jewellery. I have been known to step inside jewelers shops and try on lots of stuff (but only in places where they don't know me).
9. I hate having my picture taken. I find comfort in the fact that when you're not photogenic, it basically means you look better in real life.
10. I fainted when I had my ears pierced.

11. I love working with my hands: not only sewing or crochet, but also drilling, sawing, plastering, painting, you name it!


These are the 11 questions for the bloggers I'm nominating:
1.What was your first sewing machine and do you still have and use it?
2. Do you prefer to quilt by hand or by machine?
3. How many hours a week are you able to spend on your hobby? How many hours would you like to spend on it?
4. What's the absolutely most favorite thing you ever made? Can you show us a picture?
5. Can you share your favorite internet-tutorial?
6. How many languages do you know and is there a language you would like to know?
7. Why did you start a blog?
8. If you wanted to live in another country, which country would that be?
9. Do you prefer working in inches or in centimeters?
10. What do you do with your quilts? Keep? Give away? Sell?
11. Do you also make your own clothes?

These are the blogs I nominate:

The Netherlands/Nederland
1. Made by Annemarie
2. Hopfaldera
3. De Slootjesschilder
4. Dutchcomfort

France/Frankrijk
7. Le fil à malice

United States/Verenigde Staten
8. Flekka


I have no idea if all of these blogs have fewer than 200 followers, since many people remove that item from their blog now. When did that happen? Not that I really mind, but I seem to have missed that.
 
4. Wat zou je karaoke lied zijn? 
Geen een. Neem dit van me aan: je wilt me echt niet horen zingen.

5. Ben je ooit naar een quilting conferentie of bijeenkomst geweest? 
Vorig jaar ging ik naar de Fat Quarterly Retreat in Londen. Je kan een verslagje daarover hier en hier lezen op mijn blog. Dit jaar kan ik niet gaan.

6. Wie in je niet-quilting leven weet van het bestaan van je quiltblog? 
Best veel mensen eigenlijk: familie, vrienden en collega's.

7. Wat is de vreemdste zoekterm die je ooit hebt zien staan in je "zoektermen" statistieken?
Da's een mooie: ooit stond er als zoekterm "girl on top". De foto van mijn "single girl quilt top" moet een hele grote teleurstelling geweest zijn.

8. Hoe heb je je blognaam gekozen?
Met veel gezucht en ik ben er nog niet tevreden over wegens te lang.

9. Ben je lid van een echte quiltersgilde?
Vorig jaar wel, maar hun werking bleek volledig afgestemd te zijn op gepensioneerden en hield  geen rekening met het feit dat werkende mensen nu eenmaal enkel in het weekend en 's avonds tijd hebben voor hun hobby. Een teleurstelling dus.

10. Wat is je favoriete zoetigheid? 
De gemakkelijkste vraag van allemaal voor iemand uit België: chocolade, chocolade en nog eens chocolade!

11. Luister je graag naar iets wanneer je quilt, zoals de TV, muziek of een audioboek?
Ik stel stilte zeer op prijs. Als ik in de living quilt kijk ik soms wel met een schuin oog mee naar TV of luister ik halvelings mee naar een opera, maar zelf zet ik nooit muziek aan.


11 weetjes over mij:

1.Ik studeerde eerst Sinologie en behaalde daar zelfs een masterdiploma in. Ik ben nog steeds heel geïnteresseerd in China en zal altijd de voorkeur geven aan een boek over China boven een boek over recht (sorry Adrianne).
2. Ik heb een jaar in Taiwan gewoond. Dat was vooraleer er sprake was van internet en Skype. Het duurde drie weken om een antwoord te krijgen op je brief. Als je geluk had natuurlijk.
3. Mijn eerste job was gids in een museum .
4. Ik behaalde mijn tweede diploma na de geboorte van mijn kinderen. Dat was niet altijd gemakkelijk, niet voor mij en niet voor hen. Om nog maar te zwijgen over hun vader, die maanden aan een stuk het ganse huishouden moest draaiende houden.
5. Ik kan bijzonder verstrooid zijn.
6. Ik ben het er helemaal mee eens dat het leven alleen maar beter wordt na je veertigste.
7. Ik hoop dat het nog beter wordt na je vijftigste.
8. Ik kijk graag naar juwelen. Het is al meer dan eens gebeurd dat ik zomaar bij een juwelier binnenstap en vanalles pas (maar alleen op plaatsen waar ze me niet kennen).
9. Ik heb er een hekel aan op de foto te staan. Ik vind troost in de gedachte dat als je niet fotogeniek bent, dat eigenlijk wil zeggen dat je er beter uitziet in het echte leven
10. Ik ben flauwgevallen toen er gaatjes in mijn oren geprikt werden.
11. Ik werk heel graag met mijn handen: niet enkel naaien of haken, maar ook boren, zagen, pleisteren, schilderen, noem maar op!


Deze 11 vragen stel ik aan de bloggers die ik nomineer:
1. Wat was je eerste naaimachine en heb en gebruik je die nog?
2. Quilt je het liefst met de machine of met de hand?
3. Hoeveel uren per week kan je besteden aan je hobby? Hoeveel uren zou je er aan willen besteden?
4. Wat is je absolute favorietste maaksel aller tijden? Kan je een foto tonen?
5. Kan je je favoriete internet-tutorial delen?
6. Hoeveel talen ken je en welke taal zou je graag leren?
7. Waarom ben je begonnen met je blog?
8. Als je al in een ander land zou willen wonen, in welk land zou dat dan zijn?
9. Werk je het liefst in centimeters of in inches?
10. Wat doe je met al je quilts? Bijhouden? Weggeven? Verkopen?
11. Naai je ook kleren?

Deze blogs nomineer ik:

Germany/Duitsland
5. Add a little pink
6. Berlinquilter

UK/ Verenigd Koninkrijk
9. Displacement Activity
10. Little Island Quilting

Australia/Australië
11. Lorena's patchwork and quilting notesIk heb geen idee of al deze blogs minder dan 200 volgers hebben, want veel mensen verwijderen dat nu van hun blog.Wanneer is dat de mode geworden? Niet dat ik het erg vind, maar ik heb het blijkbaar helemaal gemist.

1 opmerking:

  1. Hee, leuk! Ik zie dit pas vandaag! Ik zal eens gaan nadenken over de antwoorden op je vragen.

    BeantwoordenVerwijderen

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...