dinsdag 25 september 2012

6 babyquilts

"Het Leuvens Stiksel" is the local sewing club I'm a member from. Many members are young women with heaps of talent. If they spot a problem, they immediately start working on a solution. A substantial part of these members decided to tackle a pressing problem: the ageing population. And of course no half measures were taken: after all we need babies, and quick! This commitment resulted in a babydrink voor 6 new world citizens: Bas, Briek, Nayeli, Fien, Lieselot and Mattia. 3 boys and 3 girls, those women really thought it through.

"Het Leuvens Stiksel" is de naaiclub waar ik lid van ben. Veel van de stikselleden zijn jonge, geëngageerde madammen met vele talenten. Als ze een probleem zien, pakken ze het onmiddellijk met beide handen aan. En een niet onbelangrijk deel van de stikselmadammen heeft beslist een prangend probleem aan te pakken: de vergrijzing. Natuurlijk nemen ze geen halve maatregelen: kindjes zullen er komen, zonder gedraal! Dit engagement resulteerde afgelopen maandag in een babyborrel voor niet minder dan 6 nieuwe wereldburgers: Bas, Briek, Nayeli, Fien, Lieselot en Mattia. Mooi gelijk verdeeld tussen jongens en meisjes, er werd aan alles gedacht.

Out of gratitude for the fact that these members of the sewing club are so industriously taking care of my pension (and I'm much closer to that than they are), I decided to make a quilt for each baby. Not that it was a tough choice: I can't sew clothes, I can't knit, I can't flock, I can't make stamps. It had to be a quilt. As there were only 3 weeks left to make all 6 quilts, I needed a simple pattern. I searched the internet and, as is often the case, found the ideal pattern on Flickr. This quilt had it all: beautiful, simple, original, individual. And doable in 3 weeks (at least if you have some free days to spend working on them...).

Uit dankbaarheid voor het feit dat de stikselmadammen zo ijverig voor mijn pensioen zorgen (waar ik al veel dichterbij ben dan zij), besliste ik voor elke baby een dekentje te maken. Moeilijk was die keuze niet: ik kan geen kleren kan maken, ik kan niet breien, ik kan niet flocken en ik kan geen stempeltjes maken. Het moest dus een quilt worden. Maar ik had wel een simpel patroon nodig want er waren nog maar 3 weken om alles af te krijgen. Rondzoeken op het internet dus, en zoals zo vaak kwam de redding van Flickr. Dit dekentje had het allemaal: mooi, klein, simpel, origineel, individueel. En haalbaar op 3 weken (tenminste als je een paar vakantiedagen over hebt om er aan te besteden...).

The cutting, sewing and quilting gave this result, just 12 hours before the deadline: 6 babyquilts, all the same yet all different.

Het gesnij, genaai en gequilt resulteerde 12 uur voor de deadline in 6 babydekentjes, allemaal hetzelfde maar toch allemaal verschillend.


 All 6 quilts were folded...
Ze werden alle 6 opgeplooid...
to be presented to the mothers.
om zo aan de mama's gegeven te kunnen worden.

Welcome Nayeli, Mattia, Lieselot, Bas, Fien en Briek. I wish your lives to be filled with love, happiness and laughter.

Welkom Nayeli, Mattia, Lieselot, Bas, Fien en Briek. Ik wens jullie allemaal een leven vol liefde, geluk en gelach.

vrijdag 21 september 2012

een nieuw quiltpatroon - a new quiltpattern

 "Green Tea and sweet beans", that's the name of the quiltpattern that landed in my mailbox all the way from Australia just a couple of days ago. It's without a doubt one of the most beautiful and original quilts I have seen in my life. Lots of colour and Japanese influences, that's what I like. I gasped the first time a saw a picture of it on Flickr, the rich colours and diversity of fabrics are just amazing. I went pattern-hunting and luckily for me, it became available last summer! You can find it here.

"Green Tea and sweet beans", dat is de originele naam van het quiltpatroon dat enkele dagen geleden helemaal uit Australië in mijn brievenbus belandde. Het is zonder enige twijfel één van de mooiste en meest originele quilts die ik al gezien heb. Veel kleur en Japanse invloeden, daar hou ik van. De eerste keer dat ik een foto ervan zag op Flickr, was ik even sprakeloos door de kleurenpracht en diversiteit aan stoffen. Ik ging op jacht naar het patroon en afgelopen zomer kwam het op de markt! Je vindt het hier.

The quilt is a design by Jen Kingwell, and she just started her own blog. I became a follower the first day it was online and I'm sure it'll be the place to be to find inspiration. Her shop in Australia is called Amitié and if there's one shop I wish was around the corner from my house, it would be this one.

De ontwerper heet Jen Kingwell, en ze is net een blog begonnen. Dat wordt ongetwijfeld een vaste waarde om inspiratie op te doen. Haar winkel in Australië heet Amitié en als er één winkel is waarvan ik wenste dat die bij mij om de hoek stond, dan is het wel deze.

The pattern is shown quite in detail, and in the middle there's a colour page with all the blocks (the other pages are black-and-white). Every single block would make a beautiful quilt.

Het patroon is behoorlijk uitgewerkt, met in het midden een bladzijde in kleur (de rest van het patroon is in zwart-wit) met alle blokken. Elk blok apart zou al een prachtige quilt maken.


Another project for my must-do list, that's getting longer and longer and longer...

Weer een nieuw project om aan het must-do lijstje toe te voegen, dat lijstje wordt stilaan wel heel erg lang...

woensdag 19 september 2012

Sneak peek

When I look at my previous posts, it's as if I only  worked on the blocks for the quiltbee this month. That's not entirely true. In fact, it's not true at all. I managed to finish 3 quilts these past weeks, and more to come. I can't show them yet, but a sneak peek can't hurt, can it? More pictures later....

Het lijkt wel alsof ik de afgelopen weken enkel bezig geweest ben met de blokken voor de quiltbee, maar niets is minder waar. Niet minder dan 3 quilts heb ik al afgewerkt deze maand, en er staan er nog enkele op stapel. Jammer genoeg kan ik ze nu nog niet tonen maar een sneak peekje moet kunnen. Meer foto's volgen later...


zaterdag 15 september 2012

Quiltbee

Once again a post about the quiltbee. I just keep working on the blocks I have to make for the bee. This time the second block for Sue, that kept me busy several evenings last week.

En nogmaals een bericht over de quiltbee. Ik blijf blijkbaar maar bezig met de blokken die ik ervoor moet maken. Deze keer het tweede blok voor Sue, dat me afgelopen week verschillende avonden heeft zoet gehouden.

First I hade to choose a block, but how do you do that? I don't know that many blocks by heart, none in fact, and I usually spend some time browsing on the internet before finding something I like. But this time, I decided to look for inspiration in an old book I have: The New Quilting and Patchwork Dictionary.

Eerst een blok kiezen, en hoe doe je dat? Ik heb niet zo'n grote parate kennis van quiltblokken en moet meestal geruime tijd rondzoeken op internet vooraleer wat te vinden. Maar nu dook ik in een oud boek dat hier al 25 jaar rondslingert: The New Quilting and Patchwork Dicionary. 
There are many, many blocks in this book, so I looked and looked. 

 In dit boek staan heel veel blokken, dus daar zocht ik er eentje. 
And found one! The one below left, Morning Star, is the one that caught my eye. I could even use the same templates as I used for the first block. And this is the result using the fabrics Sue sent:

Links onderaan staat het, Morning Star. Ik kon er zelfs dezelfde templates voor gebruiken als voor het eerste blok dat ik maakte. En dit is het resultaat in de stoffen die Sue opstuurde:

And I already know what to do next week, as I received the fabrics from Ann for the month of september! 

Ondertussen ontving ik al de stoffen van Ann voor de maand september. Ik weet dus wat te doen de volgende week!

zondag 9 september 2012

Quiltbee deel 2 - Quiltbee part 2

This weekend is, once again, dedicated to making bee blocks. The ones for the month of August this time. The downside to going away on holidays is that there's always so much to do once you're back home.

Dit weekend werk ik aan de quiltbee blokken voor de maand augustus. Vakantie zorgt er steeds voor dat er achterstand in te lopen valt. 

Sue asked for a block that looks wonderful, but is quite complicated to make. It's a paper piecing block, the first time I used this technique. I must admit it was a struggle, and I'm really thankful for Charlottes advise to cut all the pieces first and use a good half inch seam allowance. 

Sue heeft een blok gevraagd dat er prachtig uitziet, maar behoorlijk ingewikkeld in mekaar zit. Om dat allemaal goed te laten aflopen, wordt de techniek van "paper piecing" gebruikt. De tekening wordt op papier geprint en je moet dan gewoon de lijntjes volgen als je alles aan mekaar stikt. Dat klinkt echter makkelijker dan het is en het maken van dit blok leidde dan ook tot het gebruik van enkele krachttermen. Gelukkig gaf Charlotte me het advies de stukken op voorhand te snijden met een ruime naadwaarde.

The block Sue asked is called "ET phone home". You can find the original, and the templates if you would like to try it for yourself, here. And below, the result of two days of work.

Het blok dat ze vroeg heet "ET phone home". Het origineel, en de templates als je je geroepen zou voelen het ook te proberen, vind je hier. En dit is het resultaat dat ik bekwam na twee dagen inspanning. 

maandag 3 september 2012

Bij een quiltbee - In a quilting bee

Last June, I was at the Fat Quarterly Retreat in London. After the retreat, a quilting bee was set up through Flickr, with mostly people who were also at the retreat. Many of them, myself included, had never been in a bee and were looking forward to joining one.

In juni ging ik naar de Fat Quarterly Retreat in Londen. Als gevolg daarvan werd via Flickr een quilting bee samengesteld, met vooral personen die ook op de retreat aanwezig waren. Veel daarvan, mezelf incluis, hadden nog nooit deelgenomen aan een bee en wilden dat graag eens proberen.

Now I know that readers from the USA and Britain and Australia know exactly what a bee is and will therefore think it quite unnecesseray to explain it, but many people in Belgium have no idea what it is, so this bit is for them. The idea behind is bee is very old. Basically, it's the gathering of people to accomplish a task. In the past, these tasks were often major jobs, such as harvesting or building a barn. Or making a quilt. Not that making a quilt is still a major job, thanks to the invention of sewing machines, but it certainly used to be very time consuming. A modern bee is very often a very international group, keeping in touch through internet. Most quilters in this bee are from Europe.

Het idee achter zo'n bee is al honderden jaren oud. Het is eigenlijk de bedoeling een groep mensen samen te brengen om een lastige of tijdrovende taak sneller vooruit te laten gaan. Oogsten bijvoorbeeld, of een schuur bouwen. Of een quilt naaien, in dit geval. Niet dat een quilt maken nu nog zo tijdrovend is dankzij de naaimachines, maar vroeger was dat zeker wel het geval. Een moderne bee is vaak een heel internationaal gezelschap dat via internet contact houdt. In dit groepje zitten vooral Europese quilters, kwestie van het toch wat overzichtelijk te houden (en de postkosten onder controle te houden).

Every month, one member or queen bee, gives all the others a task + the necessary fabrics. Everyone makes one or two blocks and sends them back to the queen bee. The fun part is that there's lots of variety and that you get to do blocks that you wouldn' t choose yourself or that you're hesitant to do. And the queen bee receives so many different blocks from everyone that the end result is always a very original quilt.

Elke maand stuurt één lid, de bijenkoningin van die maand, alle andere leden een opdracht + de nodige stoffen. Iedereen maakt een blok of blokken en stuurt het vervolgens weer terug. Het leuke is dat er veel afwisseling is en dat je dingen maakt die je nog nooit gedaan hebt of waar je zelf niet aan zou beginnen. Bovendien ben je als opdrachtgever steeds verrast door het werk van de leden en is het eindresultaat altijd een heel originele quilt.

These are the blocks I made for Linda, our queen bee for July. I'm very curious to see the end result!

Dit zijn de blokken die ik maakte voor Linda, die de bijenkoningin van juli was. Ik ben benieuwd naar het eindresultaat!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...