zondag 26 mei 2013

Green Tea quilt

After finishing the scrappy quilt last week, I decided it was time to work on one of my projects again. And since the Green Tea quilt is still top of my list, I chose to make a new block for this quilt: the Lily block.

Na het afwerken van de restjes quilt vond ik dat ik mezelf wel mocht belonen door nu weer aan een project te werken. En vermits ik de Green tea quilt nog steeds de leukste vind om in mekaar te stikken, koos ik een volgend blok: het lelie-blok.
Green Tea and Sweet Beans: Lilly block

Lots of small parts, so I spent most of my afternoon happily choosing all the fabrics. In fact, I spent so much time choosing the fabrics, that there was almost no time left to sew. Only one quarter of the block got made, but I'm very happy with how it looks. (You can see how the end result should look like here.)

Veel kleine stukjes samen, ik bracht een groot deel van de namiddag door met het vrolijk uitzoeken van passende stofjes. Een wat te groot deel van de namiddag, want uiteindelijk kreeg ik maar één kwart van het totale blok in mekaar gestikt. maar het ziet er in elk geval al leuk uit. (Op deze foto kan je zien hoe het eindresultaat eruit moet zien.)

donderdag 23 mei 2013

A finished scrappy quilt - een afgewerkte restjesquilt

One of my New Years resolutions for 2013 was turning some of the quilttops that were lying around on my attic, into real, finished quilts. I made a mosaic of 4 quilttops that in my eyes really deserved to be finished.

Eén van mijn goede voornemens voor dit jaar, was het afwerken van enkele quilttops die al even op mijn naaizolder rondslingeren. Ik maakte een mozaïekje met 4 quilttops die het echt wel verdienden afgewerkt te worden.

I managed to finish the first of these in January (the upper left one), to the delight of my daughter who now has a warm winter quilt. I have to confess that she often has to share it with me when I'm watching tv.

In januari slaagde ik erin één van deze quilts af te werken (die links boven), tot vreugde van de dochter, die nu een warme winterquilt heeft. Ik moet hier eerlijk aan toevoegen dat ik hem even vaak gebruik wanneer ik tv kijk.

In February, I started the mental preparation necessary to bring me in the right state of mind to be able to finish a second quilt. This scrappy quilt has been lying around since 2011. Its pretty big (71" x 71") and I was not really looking forward to machine quilting this thing. Sure it's faster, but what a struggle to get all this fabric through the machine. I find it actually a lot easier to hand quilt it.

In februari begon ik aan de mentale voorbereiding voor het afwerken van de tweede quilt. De restjesquilt ligt hier al te liggen sinds 2011. Hij is behoorlijk groot (180cm x 180cm) en ik zag er eigenlijk wel tegenop om die onder de machine te quilten. Tuurlijk gaat dat sneller, maar wat een gedoe om zo'n groot ding onder die naald te trekken en te sleuren, met als resultaat vaak scheve stiklijnen. Veel eenvoudiger eigenlijk om alles met de hand te quilten.
A finish!
So that's exactly what I did. I used perle cotton (again) in orange (again). The fact that I completely miscalculated the amount of perle cotton I would need to quilt my single girl quilt 2 years ago, means that orange will have to stay my favourite colour for some time to come.

En zo geschiedde. Voor de zoveelste keer gebruikte ik mijn geliefde coton perlé en voor de zoveelste keer in het oranje. Het feit dat ik me twee jaar geleden zwaar vergiste in het aantal perlé bolletjes dat ik nodig zou hebben voor mijn single girl quilt betekent dat oranje garen hier nog enkele jaren favoriet zal blijven.
A finish!

The quilting was kept really simple. I followed the pattern of the quilt and quilted through every second line. The Free Spirit fabric for the back was a bargain at 6 euro/metre.

Het quilten bleef eenvoudig. Ik volgde het ruitpatroon van de tekening en liet telkens één rij tussen. Op de achterkant geeft dat een leuk effect. De stof voor de achterkant, een Free spirit stofje, kon ik voor 6 euro/m op de kop tikken.
A finish!

A finish!
The colours of this quilt are pretty insane. But that's the great thing about it: you can just throw all your scraps together and the result will still be a fun looking quilt.
De kleuren van deze quilt zijn echt wel behoorlijk heftig. Het leuke eraan is dat je werkelijk alle je restjes samen kan klutsen en het resultaat blijft leuk.
A finish!Speaking of Flickr: I'm very dissapointed in their new version, especially because they now completely neglect the community aspect of the site. Shame on you, Flickr.

Over Flickr gesproken: ik ben zwaar teleurgesteld over hun "opgeleukte" nieuwe versie, vooral omdat het sociale aspect van de site nu compleet wordt verwaarloosd. Foei, Flickr.

maandag 20 mei 2013

Flying geese - Vliegende ganzen

May is already more than halfway, so it was time to start on my bee-commitment for this month. Shevvy is queen bee and she asked for flying geese. I had never done flying geese before, but have a book explaining different techniques to make them. And after all, how hard can it be? You start with a rectangle and you finish with a rectangle.

De maand mei is al meer dan halfweg, dus meer dan tijd om aan de bee-opdracht van deze maand te werken. De bijenkoningin is Shevvy en zij vroeg flying geese. Dat is iets wat ik nog nooit had gedaan maar ik heb wel een handboek waarin verschillende technieken om ze te maken worden uitgelegd. Hoe moeilijk kan dat nu ook zijn, dacht ik in al mijn overmoed: je begint met een rechthoek en je eindigt met een rechthoek. Een kind kan de was doen.
FQR Kinky bee May (Shevvy)
Starting with a rectangle was the easy part. It also turned out to be the only moment my flying geese looked anywhere near a rectangle. I usually ended with a parallellogram or a trapezium, isosceles or otherwise (mostly otherwise). Some creative sewing was needed to make my geese fly somewhat  in formation.
Beginnen met een rechthoek was het makkelijke deel. Het was meteen ook het enige moment dat mijn vliegende ganzen nog enigszins de vorm hadden die ze eigenlijk moesten hebben. Meestal eindigde ik met een parallellogram of een trapezium, al dan niet gelijkbenig (meestal niet). Om de vliegende ganzen dus nog enigszins in formatie te laten vliegen was wat creatieve foefelare foefelare nodig. 
Shevvy asked for two block, and the first is a quite simple one. I used the leftover corners of the first one to make mini-geese for the second block. I started out with very ambitious plans for these, but somewhere halfway my mathematically challenged brain just blacked out. So I'm left with some of the mini-geese. I'll send them to Shevvy, maybe she'll be able to use them in the quilt.

Shevvy vroeg twee blokken, en het eerste blok is nogal rechttoe, rechtaan geworden. Voor het tweede blok gebruikte ik de restjes van het eerste blok om mini-gansjes te maken. Ik had op dat moment nog zeer ambitieuze plannen met die mini-blokjes, maar mijn zeer on-wiskundige brein heeft het op een bepaald moment gewoon laten afweten. Ik heb dus een paar mini-ganzen op overschot, hopelijk kan Shevvy ze nog gebruiken elders in de quilt.

FQR Kinky bee May (Shevvy)

zondag 12 mei 2013

A finished quilt! - Een afgewerkte quilt

After a day of quilting and spending an evening on the couch sewing the binding on, the green baby quilt was finished. I almost can't believe I actually managed to finish it on schedule, i.e. before the end of the weekend.
Na een dag quilten en een avond op de zetel doorbrengen om de boord eraan te naaien, is de groene baby quilt afgeraakt. En bijna niet te geloven, ik ben erin geslaagd voor het einde van het weekend, zoals gepland.
Green baby quilt finished
I quilted on both sides of the seams, in both directions. A simple quilt pattern, easy and fast.
 De quilt werd dubbel doorgestikt naast alle naden, in beide richtingen. Een simpel quiltpatroon, makkelijk en snel. 
Green baby quilt finished

Green baby quilt finished
Now, I'm not a big fan of making a backing for a quilt. in gact, I hate making the backings and it's one of the reasons my quilts take such a long time to finish. But I'm really pleased with this one, it's probably my favourite one of all the quilts I've made. I used the birth cards to enlarge the letters of the baby's name and used them to make fabric ones. I stitched the letters to the back and really like the result.

Ik heb een hekel aan het maken van achterkanten, dat is me er er meestal net te veel aan. Een reden ook waarom mijn quilttops zolang blijven liggen tot ze afgewerkt zijn. Maar over deze achterkant ben ik heel tevreden. Ik gebruikte het geboortekaartje om de letters uit te vergroten en op stof over te nemen.  Dat stikte ik dan vast op de achterkant. Best geslaagd, vind ik zelf.
Green baby quilt finished
Green baby quilt finished


For the binding I used a striped fabric in the same colours as the quilttop.
Voor de afwerkingsboord gebruikte ik een strepenpatroon in dezelfde kleuren als de quilttop. 
Green baby quilt finished
Finished quilt is 88cm (35") x  114cm (45") 


Now all there's left to do is wrap the quilt and give it to the new baby!

Nu nog netjes inpakken, en dan kan het quiltje afgegeven worden!

donderdag 9 mei 2013

A green baby quilt - Een groene baby quilt

A couple of days ago, the birth card from a little baby girl arrived in the mail. Since baby girls need a baby quilt, I knew what to do this weekend. The green birth card served as inspiration for the colour of the quilt. Green would be the main colour, mixed with some blue and yellow.

Enkele dagen geleden zat er een geboortekaartje in de bus, van een kersvers meisje. Vermits kersverse meisjes kersverse dekentjes kunnen gebruiken, ging ik aan de slag. Het groene geboortekaartje diende als inspiratie voor de keuze van de stoffen. Groen werd de hoofdkleur, aangevuld met wat blauw en geel. 
Green baby quilt
I chose a super simple square pattern, always a favourite.
Ik koos voor een supereenvoudig patroon van vierkantjes, altijd leuk.
Green baby quilt

This evening or tomorrow I'll do the quilting. This quilt has to be ready by the end of the weekend.
Vanavond of morgen gebeurt het quilten. Het quiltje moet tegen het einde van het weekend af zijn.
Green baby quilt
And guess who was watching me taking the pictures?
En twee keer raden wie alles in de gaten hield tijdens de foto-sessie?
curious cat :-)
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...