woensdag 30 januari 2013

Een omkeerbare tas - A reversible bag

A couple of months ago, I saw  a squirrel fabric that I was sure I could use for something.

Een paar maanden geleden vond ik een eekhoornstofje waarvan ik zeker wist dat het van pas zou komen.
I bought the very last metre and today, finaly, I cut into the squirrels and made a squirrel bag. A reversible bag, for which I used for the fourth time Very Purple Person's pattern. I love that pattern.IMG_0819bis klein

 Ik kocht de allerlaatste meter en vandaag werden de eekhoorns verwerkt tot een eekhoorntas. Een omkeerbare tas, waarvoor ik al voor de vierde keer het patroon gebruikte van Very Purple Person. Zalig patroontje. 

I try to make every bag slightly different. This time I made the big version again (pattern copied at 125%), but added a zipper inside and for the first time I tried to add something to close the bag.

Elke keer probeer ik de tas toch wat anders te maken. Ik maakte weer het grote model (patroon gekopieerd op 125%) maar deze keer zit er een rits in, en voor de eerste keer heb ik een flap aangebracht om de tas te kunnen sluiten. 
IMG_0814bis klein
I clearly didn't think through on what side to put zipper and closure, ahem.

Maar duidelijk niet goed nagedacht aan welke kant ik flap en rits moest zetten, ahum.
IMG_0817bis klein

zondag 27 januari 2013

Een afgewerkte quilt - A finished quilt


Just in time! I managed to finish this quilt just before the end of January and by doing so can link up to the "A Lovely Year of Finishes" Finishes-Party. I joined the Flickr-group in the beginning of this month and finishing this quilt was my first goal.

Net op tijd ben ik er in geslaagd deze quilt af te werken. In heb begin van deze maand had ik me lid gemaakt van "A Lovely Year of Finishes", een Flickr groep waar iedereen zich een bepaald doel voor ogen stelt en tracht dat tegen het eind van de maand af te krijgen. En deze quilt was mijn eerste zelf opgelegde opdracht.
IMG_0769tris klein
It didn't really help that I decided to hand quilt everything at the last moment, but after spending almost a whole day quilting and binding yesterday, I had a finished quilt.

Het hielp natuurlijk niet dat ik op het laatste moment nog besloot hem met de hand te quilten, maar gisteren bracht ik een dagje door op de zetel om alles af te werken en zo geraakte hij nog klaar.
IMG_0764tris klein
And a very thick one too, thanks to the flanel Loulouthi fabric, the wadding and the fleece back. But also very warm, a real winterquilt.

Heel dik is hij geworden, door de Loulouthi flanel van Anna Maria Horner, de vulling en de dikke fleece achterkant. Maar daardoor ook lekker warm, een echte winterquilt.
IMG_0762tris klein
After making this quilt for my son last winter, this one will be a gift for my daughter. Se had hoped to be able to use it during the January exams, but she just finished those a couple of days ago. But there'll be other occassion, I'm sure.

Nadat ik vorig jaar deze winterquilt maakte voor de zoon, is dit een kado voor de dochter. Ze had hem liever klaar gezien voor de januari-examens gedaan waren, maar ook nu zal hij zeker van pas komen.
IMG_0759tris klein
Some quilt stats: 
size: 135 cm x 155 cm (about 53" x  61")
fabric: Loulouthi flanel by Anna Maria Horner.
Backing is a biological coton fleece fabric. Binding is a Good Folks flanel fabric.
quilting thread: DMC perle cotton nr. 8. Colour is nr. 321.

Een beetje quilt info:
afmetingen: 135 cm x 155 cm
stof: voorkant is flanel van de serie Loulouthi van Anna Maria Horner.
De achterkant is een biologische katoenen fleece. De bies is een Good Folks flanel.
Quiltdraad: DMC coton perlé n° 8. De kleur is nr. 321.


I'm linking up to the linky Finishes Party by Fiber of all Sorts, and Sew Bittersweet Design, who organise "A Lovely year of Finishes". And now I'll have to think about what to make in February...

Ik plaats een link naar de linky party van Fiber of all Sorts en Sew BitterSweet Design, de organisatoren van "A Lovely Year of Finishes". En nu nadenken over wat ik in februari zal afwerken...


woensdag 23 januari 2013

Quiltbee

Two more letters from the quiltbee members! The "K" was made by Teresa and the "A" by Amy. I'm really pleased by how good they look all together.

De twee volgende letters van de quiltbee zijn aangekomen! De "K" werd gemaakt door Teresa en de "A" door Amy. Ik ben heel erg in m'n nopjes met het resultaat en de combinatie van de letters.
IMG_0738bis klein

maandag 21 januari 2013

Tutorial voor een Moebius sjaal - A Moebius cowl tutorial

I just started making a second Moebius cowl for mu hubbie, and had to think and try all over again before remembering how to make it. In fact, making a Moebius cowl is very simple, once you know how to do it.  I'm sure there are lots of tutorials on the internet, but I thought I'd show you my method.  This is for a crochet cowl.

Ik ben net begonnen aan een nieuwe Moebius-sjaal voor de wederhelft, en moest weer helemaal in het geheugen duiken en dingen uitproberen vooraleer ik weer wist hoe het moest. Nochtans is het eigenlijk supersimpel, eens je weet hoe het moet. Er zijn ongetwijfeld veel tutorials op het web te vinden, maar dit is de manier waarop ik het doe. Let wel: het gaat over een gehaakte sjaal, geen gebreide.

1. Crochet the number of stitches you require. I needed 181.
1. Zet het aantal gewenste steken op. Ik had er 181 nodig.
IMG_0740bis

2. Use a slip stitch to attach the first stitch to the last. Make sure your stitches are straight. This is the most difficult part of it all. Swearing is allowed.
2. Maak de eerste en laatste steek aan mekaar vast. Let goed op dat de steken niet gedraaid zijn. Dit is het vervelendste onderdeel. Het gebruik van krachttermen is geoorloofd. 

3. Crochet the first row as you normally would until the end of the first row.
3. Haak de eerste rij zoals gewenst. Hier maakte ik telkens een vaste + een losse. Doe zo de ganse eerste rij.
IMG_0741bis4. The end of the first row/beginning of the second row is where it all happens. Here you'll make the turn in the cowl to create the Moebius-effect. The first picture shows the normal situation (not Moebius): you put both top parts together and continue on you next row. The bottom is always the bottom part, the top always the top part, no matter how many rows you crochet.
 4. Op het einde van de eerste rij maken we de draai in de sjaal die zorgt voor het Moebius-effect. Op de eerste foto zie je de normale toestand: als je beide bovenkanten met mekaar verbindt, kan je zo altijd hoger verder haken. Je hebt dan geen draai in je sjaal en elke rij heeft een begin en een einde. De onderkant blijft de onderkant, de bovenkant blijft de bovenkant bij elke rij die erbij komt.
IMG_0744bis

The second picture shows you how to create the Moebius-turn: simply crochet the bottom part of the left side to the top part of the right side.
Op de tweede foto zie je hoe je te werk gaat om de draai in de sjaal te krijgen: je verbindt simpelweg de onderkant van het linkse gedeelte met de bovenkant van het rechtse gedeelte.
IMG_0745bis

5. Your cowl should have a turn now. Check of there is a turn. Check of there's one and only one turn!!

5. Er moet nu een "draai" in je sjaal zitten. Controleer of die er inderdaad in zit. Controleer heel goed of je sjaal één en slechts één keer draait!!

6. Continue to crochet until you have reached the end of the first row. You'll notice that you started at the bottom, but end at the top of your work.
6. Haak verder tot je weer aan het einde van de rij komt. Je zal merken dat je aan de onderkant begonnen bent, maar aan de bovenkant "eindigt".
IMG_0750bis
7. Simply continue to crochet. This is a picture of the end of the second row.
7. Haak gewoon verder. Dit is een foto van het einde van de tweede rij.
IMG_0753bis
8. And this is a picture of a couple of rows later. Notice that you're adding rows at the "top" (that doesn't exist any more in fact) and the "bottom" at the same time. This is a good sign.
8. En dit is een foto van nog een paar rijen verder. Merk op dat je tegelijk aan de "bovenkant" (die er eigenlijk niet meer is) en de "onderkant" (idem) rijen bijhaakt. Dat is een teken dat je goed bezig bent!
IMG_0756bis
9. A couple of rows later the typical Moebius turn is becoming very clear. Check again that there's only one turn in your cowl!
9. En na een paar rijen zie je heel duidelijk de typische draai in je moebius-sjaal verschijnen. Controleer nog eens goed dat je sjaal maar één keer draait!
IMG_0758bis
10. You could crochet in all eternity now, as there's no beginning or no end to your rows. In practice, you'll stop when you run out of yarn :-) Crochet until you're satisfied with the width of your cowl. Done! You can see pictures of my finished Moebius cowl here.
10. Je kan nu tot in het oneindige (in de praktijk: tot je wol op is) verder haken zonder ooit je werk te moeten draaien of een nieuwe rij te beginnen. Haak tot je sjaal breed genoeg is naar je smaak. Gedaan! Je kan foto's van mijn afgewerkte Moebius-sjaal hier bekijken.

zondag 20 januari 2013

Sneeuw - Snow

What a weekend it has been! I shopped, I cooked, I cleaned, I washed (7 machines), I dried (7 machines again),  I ironed (a lot), I filled the dishwasher, I emptied the dishwasher, I hung paintings to a wall. I didn't sew. But I did receive two packages from the UK friday! The first with another beautiful letter for the quiltbee quilt. This one is from Mary, who made a second "E".

Wat een weekend! Ik deed boodschappen, ik kookte, ik kuiste, ik deed de was (7 machines), ik droogde (ook 7 machines), ik streek (veel), ik vulde de vaatwasser, ik maakte de vaatwasser leeg, ik hing schilderijen op. Naaien deed ik niet. Maar vrijdag waren er wel twee pakjes uit Engeland! Het eerste met weer een prachtige letter voor de quiltbee quilt. Deze komt van Mary, die een tweede "E" maakte.
Three lovely blocks

The other one was from Fabstract, an online UK shop, where I ordered some Malabrigo Yarn. My husband liked my moebius cowl so much, he asked me to make him one. He couldn't choose between olive or blue graphite, so I ordered 2 skeins of each.

Het andere was van Fabstract,  een Engelse online winkel, waar ik wat Malabrigo wol kocht. Mijn wederhelft vindt mijn moebius sjaal zo praktisch, dat hij er graag een voor zichzelf wil. Hij kon niet kiezen tussen de kleuren olive en blue graphite, dus kocht ik maar twee strengen van elk.
Malabrigo Yarn

The colours of the picture are terrible, but it snowed all day and so the light was terrible. This is a picture of my (south-orientated) garden that I took at noon. Loads of sunshine, as you can see. Lets hope for more light, and more time to sew, next weekend!

De kleuren van de foto's zijn vreselijk omdat het de ganse dag sneeuwde en het licht dus heel slecht was. Deze foto van mijn (zuidgericht) tuintje nam ik op het middaguur. Zoals je merkt baadt de tuin in de zon. Hopelijk zal er volgend weekend meer licht én meer tijd om te naaien zijn!
Snow in my garden

woensdag 16 januari 2013

Quilt bee

The first quilt blocks from my fellow bee-members arrived in my mailbox today. Such a nice surprise after coming home from work. I asked everyone to make a letter from colourful scraps on a dark background. Sue made an "M" and Ann an "E" and they are truly little masterpieces! And Ann even included an abstract art work by her 3-year old son, how sweet is that? You can see more letters, and of course many more other quiltblocks, in this Flick-group. On the downside, my train was so late today that I missed the patchworkclass and couldn't work on my Lone star quilt...

Vandaag kreeg ik mijn eerste quiltblokken teruggestuurd voor mijn maand. Een leuke verrassing bij thuiskomst van het werk.  Ik heb iedereen gevraagd een letter te maken van kleurrijke restjes op een donkere achtergrond. Sue en Ann maakten respectievelijk een M en een E en maakten er prachtstukjes van. En Ann stuurde zelfs een abstrakt kunstwerk op van haar driejarige zoon, hoe geweldig is dat wel niet? Meer letters, en natuurlijk veel andere quiltblokken, kan je zien in deze Flickr-groep. Het was wel balen dat de trein zoveel vertraging had dat ik mijn patchworkklas gemist heb en dus niet heb kunnen werken aan mijn ster van Betlehem...
IMG_0714bis
die achtergrondstof is zo moeilijk te fotograferen...


zondag 13 januari 2013

Ster van Betlehem - Lone Star

Many happy hours were spent sewing today, and I managed to make the 4 remaining parts of my Lone star. I had to finish it today, as wednesday is my next class and they were supposed to be already finished for the previous class in December.

Vandaag slaagde ik er in behoorlijk wat uren op de naaizolder door te brengen. Het resultaat daarvan is dat de 8 punten van mijn ster van Betlehem af zijn. Dat moest ook wel, want woensdag is de volgende workshoples hierover en eigenlijk moest de ster al tegen de vorige les klaar geweest zijn.
Lone star in Field Study

While piecing I succeeded in making the points of the star meet in a fairly accurate way, not always easy to do when you sew everything by machine. You often end up with a great deal of bulk in the middle and I avoided that by not sewing through the middle, so that all the points could fold sideways, thus reducing bulk. I'm quite pleased with the result and am sure that I could do even better with some practice.

Bij het aan mekaar zetten van de ster kwamen de punten behoorlijk netjes samen, niet steeds eenvoudig als je alles machinaal stikt. Vaak heb je dan een grote bult achteraan omdat je alles op mekaar stikt, maar dat heb ik hier kunnen vermijden door niet over het midden te stikken, zodat de punten van de ster netjes konden opzij schuiven. Ik ben er heel tevreden over en met een beetje oefening kan het waarschijnlijk nog beter.
Next step: the background. After considering different options I decided on which way to go. The fabric is ready and I hope to be able to work on it wednesday in class.

Volgende stap: de achtergrond. Na het overwegen van de verschillende mogelijkheden heb ik beslist welke richting het uit zal gaan. De stof ligt klaar en woensdag hoop ik er in de les aan verder te werken.

dinsdag 8 januari 2013

Quilt, quilt, quilt

I decided to hand quilt the winter quilt. Maybe not the wisest decision I could make, since I just joined "A lovely year of finishes", a Flickr-group where you're supposed to finish a project every month. And this is my project for January. So from now on, every evening: quilt, quilt, quilt!

Ik heb beslist de winter quilt met de hand te quilten. Misschien niet de verstandigste beslissing, gelet op het feit dat ik net lid geworden ben "A lovely year of finishes" , een groep op Flickr waar je je engageert om elke maand een project af te krijgen. En dit is mijn project voor januari. Vanaf nu dus elke avond: quilten, quilten, quilten!
Handquilting with perle cotton

zondag 6 januari 2013

Winter quilt

Has it really been a year since I made this quilttop? A whole year? I don't believe my own eyes  when I see the date on the picture I posted on Flickr. Sometimes, it's actually a good thing that my daughter keeps reminding me of this quilt. I promised her this would be her winter quilt after I made het brother one last winter. That quilt is the most popular quilt in the house, thanks to its super soft fleece backing.

Is het echt al een jaar geleden dat ik deze quilttop gemaakt heb? Ik geloof mijn eigen ogen niet wanneer ik de foto zie die ik gepost heb op Flickr. Een heel jaar geleden! Gelukkig zeurt mijn dochter regelmatig aan mijn oren. Deze quilt is haar namelijk beloofd, nadat ik vorige winter een winterquilt maakte voor haar broer. Die quilt is, dankzij zijn superzachte fleece achterkant, tijdens de wintermaanden de meest populaire quilt in huis.
Loulouthi flannel quilt top
Time to get started! I ordered the same fleece at Frau Tülpe in germany. It's biological coton fleece, not the plastic stuff that makes your hair go all electric. More expensive, but worth every cent. The filling is a very thin bamboo, as the fleece makes the quilt already thick enough.

Tijd om er werk van te maken. Ik bestelde opnieuw dezelfde fleece bij Frau Tülpe in Duitsland. Het is biologische katoenen fleece, dus geen plastic spul waar je je te pletter onder zweet. Duurder, maar elke cent waard. De vulling is bamboe, de dunste die ik in huis had. Door de fleece is de quilt immers al dik genoeg.
Loulouthi Flannel quilt
Basting the quilt was a lot of work. Due to it's thickness, it was impossible to tape the fleece to the ground as I usually do. So I tried to flatten all the layers as much as possible, and used dozens of pins to baste it. Not that that was easy, pinning all those pins through all the layers.

De quilt pinnen was een heel karwei. Het was onmogelijk om de fleece op de grond te kleven zoals ik gewoonlijk doe, dus heb ik alles zo goed en zo kwaad mogelijk plat gestreken en daarna tientallen veiligheidsspelden erin gestoken. Ook al geen pretje om door die dikke fleece te steken, mijn vinger doet er nog pijn van.
Loulouthi Flannel quilt Loulouthi Flannel quilt
As for the quilting, that will have to be limited to a minimum, as it was on my son's quilt. The fleece fabric is heavenly to snuggle under, but wasn't made to quilt. The quilting will only have to prevent the fabrics from shifting. I do consider doing it by hand, I'll give it a try this evening.

En nu het quilten. Net zoals bij de quilt van broerlief, zal dat tot een minimum beperkt blijven. Alhoewel de fleece zalig is om op je te leggen, is het niet bepaald de ideale stof om te quilten. Geen uitgebreid gequilt dus, enkel zorgen dat alles op z'n plaats blijft. Ik overweeg het met de hand te doen, dat ga ik vanavond eens rustig proberen.
Loulouthi Flannel quilt

dinsdag 1 januari 2013

Nieuwjaarsdag - New Years day

Happy 2013 for everyone! And ofcourse a new year is never complete without some New Year's resolutions. As there are many, many unfinished projects lying around in this house, my most important one for this year is: finish the project you have started!

Gelukkig 2013 voor iedereen! En wat kan er beter passen bij de eerste dag van een nieuw jaar dan goede voornemens? Vermits er zich hier veel, heel veel, onafgewerkte projecten bevinden, past eigenlijk maar één goed voornemen: gij zult afwerken waar gij aan begint!

First of all I want to finish some of these already made quilttops. The upper left one is first on my list, as I promised my daughter to make that one as soon as possible. It's a flannel one and will get a fleece backing so it's perfect for winter. Once all my stuff for the quiltbee is out of my house, this quilt is next on my list.

Om te beginnen neem ik me voor van deze 4 voltooide tops een afgewerkte quilt te maken. Die links bovenaan staat eerst op de lijst, ik heb mijn dochter namelijk beloofd daar zo snel mogelijk werk van te maken. Het is een flanellen exemplaar en zal een achterkant in fleece krijgen dus perfect voor de winter. Eenmaal alles voor de quiltbee op de bus is, begin ik er aan.

After that one I would really like to make the upper right one. I love that one. The only things that's keeping me from finishing it, is that I'm not sure if it's big enough. It's wide enough for a queen now, but nog long enough. Should I add another row? If you should feel like making a quilt like this one, you're not alone! There's a quilt along going on on Flickr right now, where you're also find a link to the original tutorial for this block on Quiltville. As for the lower ones, well, I'll see about those. I would already be very, very happy if I would manage to make the other two quilts.

Daarna zou ik graag de top rechts bovenaan afwerken. Ik vind die echt heel leuk. Het enige waar ik nog aan twijfel is of ik nog een extra rij zou toevoegen aan de top zodat hij groot genoeg wordt voor een tweepersoonsbed. Nu is hij wel breed genoeg, maar net niet lang genoeg. Als je zin zou hebben om ook zo'n quilt te maken, dan ben je zeker niet alleen! Er is momenteel een quilt along bezig op Flickr, waar ook een link staat naar de originele tutorial voor dit blok op Quiltville. De laatste, dat zie ik nog wel. Ik zou al heel blij zijn als ik die twee tops zou kunnen afwerken volgend jaar.

And there's more, as in the projects I started in 2012. Still very much works in progress, but oh so promising.
 
En dan zijn er nog de projecten waar ik momenteel mee bezig ben. Nog heel erg in wording, maar oh zo veelbelovend.

It looks like there won't be enough days in the year - again. Good thing we don't plan on going away on holidays this year, so I'll probably have a couple of weeks this summer to spend behind my sewing machine.

Het ziet er naar uit dat er weer tijd te weinig zal zijn! Gelukkig hebben we dit jaar geen vakantie gepland, zodat ik tijdens de zomermaanden hopelijk enkele rustige weken kan besteden achter mijn stikmachine.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...