zondag 26 januari 2014

A half square triangles quilt - Een quilt van driehoeken

After spending almost two months on making blocks for the Green Tea quilt, I needed something else, something easy and fast. Somewhere in my tower of WIP's there was one that wasn't too complicated, or so I hoped. I started an HST project over a year ago, after seeing a beautiful quilt in Quilts Japan (March 2012 edition). This was the perfect occasion to finish this quilttop.

Na de twee afgelopen maanden alleen maar blokken gemaakt te hebben voor de Green Tea quilt, moest ik mijn gedachten verzetten met iets makkelijk en snel. Ergens in mijn stapel onafgewerkte projecten was er eentje dat niet al te ingewikkeld was, hoopte ik toch. Meer dan een jaar geleden begon ik aan een quilt met driehoeken (half square triangles of HST) nadat ik een prachtige quilt zag in Quilts Japan van maart 2012. Dit leek me de ideale gelegenheid om deze quilttop af te werken.

HST quilt project
And so fabrics were chosen for 165 HST blocks.
En dus werden er stoffen gekozen voor 165 HST blokken

HST quilt project

And after that I made a layout on my state of the art design wall.
Daarna volgde een layout op mijn hypermoderne designmuur.

HST quilt project

Sewing all the blocks and rows together took longer than I expected.
Alle blokken en rijen aan mekaar stikken nam heel wat meer tijd in beslag dan ik gedacht had.

HST quilt project

The top was finished just in time to make some pictures outside. Although I like the cold weather in winter, I do dislike those short days!

De quilttop was gelukkig net op tijd klaar om nog foto's buiten te kunnen nemen. Alhoewel ik hou van koude winters, ben ik absoluut niet gesteld op die korte, donkere dagen!
HST quilt project

But I'm very pleased with the result of my efforts.
Maar ik ben heel erg opgezet met het resultaat van mijn inspanningen.

HST quilt project

There are still borders to add, and some appliqué to do. Once the top is complete, this will be about 220cm x 180cm, a very generous sized quilt.

Er moeten nog boorden aan de top, en zelfs nog wat appliqué. Eenmaal de top af is, zal hij ongeveer 220cm x 180cm groot zijn, echt wel niet klein dus.

zondag 12 januari 2014

A Pacman block - Een Pacman blok

Sunday was sewing day today. Almost the whole day was spent making the Baby carriage flower block (according to my husband it looks more like a Pacman-block), a time-consuming block for the Green Tea quilt project. Not only are there many small pieces in this block, there are also quite some curves and finally, the cherry on the cake, appliqué leaves.

Zondag was naaidag vandaag. Bijna de hele dag werd besteed aan het maken van een ander bloemenblok voor de Green Tea quilt. Volgens de beschrijving een "Baby Carriage Flower block", volgens de wederhelft eerder een Pacman-blok. Het was een vrij tijdrovend blok. Niet alleen waren er veel kleine stukjes, er was ook behoorlijk wat bochtenwerk en, als kers op de taart, appliqué bladeren.

I enjoyed every minute of working on the block, probably because it was one of those lucky days without too many drawbacks. Only once had I to unpick stitches and start over again. And so the block was finished in time to take pictures outside, in daylight.

Ik genoot van elke minuut, waarschijnlijk omdat het één van die dagen was waar ik het geluk had dat alles mooi in de plooi viel. Maar één keer moest ik naden lospeuteren en opnieuw beginnen. En dus was het blok klaar in de loop van de namiddag, ruim op tijd om er nog in daglicht foto's van te maken.
Green Tea new block

During the past week, I made two more orange peel blocks, to add to the two already finished last weekend.I added the filler blocks on top, underneath and between them, so that their size is the same as that of the Baby Carriage flower block.

Afgelopen week maakte ik nog twee bijkomende appelsienenschillenblokken (hoe heet dat in het Nederlands?). Ik voegde wat vulsel toe boven, onder en in het midden, zodat de maat overeenkomt met dat van het Baby Carriage Flower blok.
Green Tea orange peel blocks


 In the pattern, they come next to another, which will look like this:
In het patroon horen die drie blokken samen, en dat zal er zo uitzien:
Green Tea new block

Green Tea new block
These are blocks 33 to 37, 11 more to go
Dit zijn blokken 33 tot 37, nog 11 te gaan

There is one more block to be made for this section of the quilt, and after that some filler blocks have to be added before everything of section 4 can be pieced together, but it's looking promising!

Voor dit deel van de quilt moet nog één blok gemaakt worden en wat opvulblokken bijgevoegd links en rechts vooraleer het ganse deel 4 kan samen genaaid worden, maar het ziet er in elk geval veelbelovend uit!

zondag 5 januari 2014

Orange peel blocks

Appliqué, appliqué, appliqué. That's all there seems to be left on this quilt. Seven orange peel blocks are needed, so I started on them today. As I wasn't really happy with the result of my previous appliqué block, I used a different method for these ones. Thank you Lotje for telling me how to do this! (And you can find a tutorial for this method on this website)

Appliqué, appliqué, appliqué. Dat lijkt wel alles wat er nog te doen valt voor deze quilt. Zeven gelijkaardige blokken moeten gemaakt worden, daar ben ik vandaag aan begonnen. Ik was niet echt gelukkig met het resultaat van mijn vorige appliqué blok, dus probeer ik nu een andere methode, met dank aan Lotje om me te vertellen hoe dat precies in zijn werk gaat! (een tutorial voor deze methode vind je op deze website)
Green Tea Orange peel blocksIt does look a bit better, but the downside to it is that you end up using three layers of fabric instead of just two, so it does feel al bit stiffer. To remedy this, I used the finest fabric I could find for the backing of the orange peels. 

Het resultaat ziet er inderdaad wat netter uit, maar het nadeel is dat je eindigt met drie lagen stof in plaats van de gebruikelijke twee, waardoor het wat stijver aanvoelt. om dat wat te verhelpen, gebruikte ik de dunste doek die ik kon vinden voor de achterkant van de appliqué vormen.
Green Tea Orange peel blocks


I prepared the pieces for 4 more blocks.
Ik maakte alle stukken voor 4 andere blokken
Green Tea Orange peel blocks


There was only enough time to finish two of the blocks, so these are blocks 33 and 34, 14 more to go. This sounds as if the quilttop is almost done, but when I placed all my blocks in my "design wall", some spots still looked quite empty...

Er was maar genoeg tijd om twee blokken volledig af te werken, dat zijn dus de blokken 33 en 34, 14 te gaan. Dat klinkt wel alsof de quilt stilaan zijn voltooiing nadert, maar toen ik alle blokken op hun juiste plaats ophing, waren sommige plekken nog wel heel erg leeg...
Progress on Green Tea quilt


woensdag 1 januari 2014

Hello 2014!

Happy New Year everyone! May this year bring you all the love and happiness you desire. And enough time to do some sewing, wouldn't that be nice.

Gelukkig Nieuwjaar voor iedereen, en alle liefde en geluk die je je maar kan wensen! En ook genoeg tijd om wat te naaien, zou dat niet fijn zijn.

As this is the time to make some resolutions for the coming year, my first resolution would be to finish the Green Tea and Sweet Beans quilttop that I started in March 2013. Today, I added some filler blocks to finish the first complete section of the quilttop. And that looks like this:

Vermits het de tijd van het jaar is dat er goede voornemens worden gemaakt, neem ik me voor om in de eerste plaats de Green Tea and Sweet Beans quilttop af te werken, waar ik aan begon in maart 2013. Vandaag heb ik een paar opvulblokken gemaakt zodat ik het eerste stuk van de quilttop heb kunnen afwerken. En dat ziet er zo uit:
Green Tea quilt

Next, I really have to finish the quiltbee quilttop. I started on the borders, but there's still a lot of work to be done before the quilttop will look the way I want it.
 Daarna moet ik echt de quiltbee quilttop afwerken. Ik ben begonnen aan de zijkanten, maar er is nog heel wat werk aan vooraleer de top eruit zal zien zoals ik wil.

Some quilting on already finished quilttops would also be welcome, especially on these two tops.
Afgewerkte quilttops quilten zou ook geen slecht idee zijn, vooral deze twee.
Whirly garden quilt

Red and White quilttop finished

And then there are so many projects that I started these past years and would love to spend more time on, especially the winding ways quilt, which is already half done.
En dan zijn er natuurlijk de vele projecten waar ik de laatste jaren aan begon en waar ik graag meer tijd aan zou besteden, in de eerste plaats aan de winding ways quilt, die al half klaar is.
Winding ways progress

Finishing all these projects is probably more than I could hope for. On top of that, I would really really like to make a dress this year. As usual, there won't be enough days in the year to do it all!

Het is waarschijnlijk niet realistisch al deze projecten af te werken in 2014. En ik wil ook nog eens echt echt een kleed maken dit jaar. 1 januari zijn we nu, en ik heb al het idee dat er niet genoeg dagen in het jaar zullen zijn!

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...