donderdag 28 november 2013

About the giveaway - Over de giveaway

Just a quick message to ask people who want to enter the giveaway to please please please leave a valid email address and a name. I will not include comments from anonymous people and/or people without a valid email address in the giveaway! So if you don't see your comment published within 24 hours, you know what the problem is, and there's still plenty of time to do something about it :-)

Snel een berichtje om iedereen er attent op te maken dat je absoluut 100% zeker een geldig email adres moet gebruiken als je wil deelnemen aan de giveaway. Ik publiceer geen commentaren van anonieme personen of/en personen die geen geldig email adres opgeven. Zij doen dus niet mee aan de giveaway! Dus als je je commentaar niet binnen de 24 uur gepubliceerd ziet, weet je wat het probleem is, en er is nog tijd zat om daar iets aan te doen :-)

dinsdag 26 november 2013

Giveaway!

Two weeks ago, I was lucky enough to go to Denyse Schmidts Studio Sale. Of course I couldn't resist buying a ton of fabrics. In fact, I bought so much fabric that it would be very selfish to keep it all to myself. And so I'm very exited and a bit nervous to be hosting my first giveaway!

Twee weken geleden had ik het geluk naar de Studio Sale van Denyse Schmidt te kunnen gaan. Natuurlijk kon ik er daar niet weerstaan om massa's stof te kopen. Ik kocht zelfs zoveel dat het wel heel egoïstisch zou zijn om niet te delen. En daarom organiseer ik -met een klein hartje- mijn eerste giveaway!
DS quilts fabrics
I selected these Joann fabrics because they are practically impossible to get in Europe. For that reason, I'll limit this giveaway to EU-residents.

Ik selecteerde deze Joann stoffen omdat ze bijna onmogelijk te krijgen in Europa. Om die reden beperk ik de giveaway tot inwoners van de EU.


 
 So, these are the rules for this giveaway:
1) this giveaway is open to all EU residents;
2) the winner will get to choose 6 (six) different fat quarters from the fabrics shown in this blogpost;
3) leave a comment on this blogpost if you want to be in the giveaway;
4) you can leave a second comment if you follow my blog;
5) Entries will close on Sunday, 8 december 2013, 11.00 am (Belgium - CET). The winner will be drawn that same afternoon. The winner will be announced in a blog post and will also be contacted by email. Make sure to leave a valid email address.

 Dit zijn de regels voor deze giveaway:
1) de giveaway staat open voor alle inwoners van de EU;
2) de winnaar mag 6 (zes) verschillende fat quarters kiezen uit de stoffen die in deze blogpost getoond worden;
3) laat een commentaar op deze blogpost als je wil meedoen;
4) je mag een tweede commentaar plaatsen als je deze blog volgt;
5) De giveaway sluit op zondag, 8 december 2013, 11.00 uur (België - CET). De winnaar wordt dezelfde namiddag door het lot gekozen. De winnaar wordt aangekondigd in een blogpost en wordt gecontacteerd per mail. Vergewis je ervan een actief emailadres te geven.


To make it easier to choose, here are two more pictures where every fabric got a number. Good luck everyone!
Om het kiezen wat makkelijker te maken, zijn hier nog twee foto's waar elk stofje een nummer kreeg. Veel geluk iedereen!

zaterdag 23 november 2013

A prize! - Een prijs!

About a month ago, I participated in the Bloggers Quilt festival and to my surpise and delight, I was the lucky random winner of one of the prizes: two fat quarter packs of Eiko and Fort Firefly from Fabric Worm. For the first time in my life, I actually won something!

Ongeveer een maand geleden nam ik deel aan het Bloggers Quilt Festival en tot mijn stomme verbazing was ik de gelukkige toevallige winnaar van één van de prijzen: een fat quarter bundel van Eiko en Fort Firefly van Fabric Worm. Voor de eerste keer in mijn leven won ik waarachtig een prijs!

Just as with an normal order with Fabricworm, the package was swiftly posted and some days ago the fabric arrived here. Both lines are organic fabrics from Birch Fabrics Organic and have a wonderful soft feel.

Net zoals bij een gewone bestelling bij Fabricworm, werd het pakje prompt opgestuurd en enkele dagen geleden viel het hier in de bus. Beide stoffenreeksen zijn ecologische stoffen van Birch Fabric Organic en ze voelen heerlijk zacht aan.
Bloggers Quilt Festival fall 2013 price
The first line, Eiko, has a Japanese feel to it.  Beautiful colours, lots of fish and waves. I had already bought some of the prints a couple of weeks ago.

De eerste reeks, Eiko, is Japans geïnspireerd. Hele mooie kleuren, veel vissen en golven. Ik had een paar weken geleden al enkele van de prints gekocht.
Bloggers Quilt Festival fall 2013 price
Bloggers Quilt Festival fall 2013 price

The second line, Fort Firefly, has a different colour scheme, more earthy and wonderful naive drawings. Ideal for a babyquilt.

De tweede reeks, Fort Firefly, heeft een ander kleurenpalet. meer aardse kleuren en mooie, naïeve tekeningen. Ideaal voor een babyquilt.
Bloggers Quilt Festival fall 2013 price
Bloggers Quilt Festival fall 2013 prize
Since I've been lucky in winning this prize, and have bought way to much fabric on our recent trip to NYC, I am planning my very first giveaway with some of the Denyse Schmidt fabrics that are impossible to get here in Europe. I'm taking all the pictures this weekend and hope to be able to blog about it in the coming days. Here's already one picture to give you an idea of the fabrics I'm talking about.

Omdat ik het geluk gehad heb deze prijs te winnen, en omdat ik natuurlijk veel te veel stof gekocht heb tijdens onze recente reis naar NYC, plan ik mijn eerste giveaway met enkele van de Denyse Schmidt stoffen die hier in Europa onmogelijk te krijgen zijn. Momenteel breng ik alles in orde met de foto's en ik hoop er één van de volgende dag over te kunnen bloggen. Hier is alvast één foto om een idee te geven van de stoffen waarover het gaat.
DS quilts fabrics

dinsdag 12 november 2013

Denyse Schmidt Studio Sale

Six months or so ago, we planned a trip to New York City for our 25 year anniversary. A couple of days before leaving for New York, I suddenly saw on Facebook that Denyse Schmidt was having her studio sale the weekend we were arriving. This was of  course an opportunity that couldn't be missed, so after a couple of hours of sleep (we arrived saturday), of we went on the Metro North train for the hour and a half ride to Bridgeport.

It was a fantastic opportunity to see many beautiful quilts that I've long admired on the internet, to see fabrics by Denyse and, las but certainly not least, to see Denyse Schmidt herself!
Denyse Schmidt Studio Sale 2013

Denyse Schmidt Studio Sale 2013
Denyse Schmidt Studio Sale 2013 I bought way to much fabric, but it would have been foolish not to. After all, I'm not going to come back any time soon.
Denyse Schmidt Studio Sale 2013
A new line for Joann's. I only bought one of the fabrics
Denyse Schmidt Studio Sale 2013
But I did buy a fat quarter pack of Ansonia, her new line
Denyse Schmidt Studio Sale 2013
Denyse Schmidt Studio Sale 2013
Denyse Schmidt Studio Sale 2013
Denyse Schmidt Studio Sale 2013

zondag 3 november 2013

About a dress - Over een kleedje

A couple of days ago, I bought a dress. I liked it so much I bought it despite it being too short. As I'm quite tall, it stopped above the knee and let me tell you that once you hit 40, knees seem to be living a life of their own. So I thought it wise to make the dress longer.

Enkele dagen geleden kocht ik een kleedje. Ik vond het zo leuk dat ik het kocht ondanks het feit dat het te kort was. Ik ben vrij groot en daardoor kwam het boven de knie maar eens je de veertig voorbij bent, beginnen knieën hun eigen leven te leiden. Het kleedje moest dus langer gemaakt worden.

I found the fabric online (an Alexander Henry print, sewing is easy) and tried to match the added strip to the dress. It looks almost perfect on the front, a bit less perfect on the back. But since I don't see the back when I'm wearing the dress, that's fine with me. I even made a before-and-after mosaic.

Ik vond het stofje online (een print van Alexander Henry, sewing is easy) en probeerde de nieuwe stukken zo goed en zo kwaad als mogelijk te laten aansluiten op de print van het kleed. Aan de voorkant is dat bijna perfect gelukt, aan de achterkant wat minder. Maar vermits ik de achterkant toch niet zie wanneer ik het kleed draag, heb ik daar geen enkel probleem mee. Ik maakte zelfs een voor-en-na mozaiekje.
Picture on the left: short dress on a headless woman. The other pictures: longer dress on a headless woman.
This also reminded me of the fact that one of my goals for this year was to make a dress. I suppose it is a bit of a stretch to consider this as "making" a dress...

Dit bracht me trouwens één van mijn doelen voor dit jaar in herinnering: een kleed maken. Ik veronderstel dat het wat met de haren getrokken is om dit kleine aanpassinkje te beschouwen als een kleed "maken"...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...