woensdag 17 april 2013

Finding the right fabric - De juiste stof vinden

Some people seem to always choose the right fabrics for their blocks and quilts. They have impeccable taste and make amazing fabric and colour combinations, resulting in stunning quilts. I am not one of those people. Selecting a fabric can take me hours of hesitating, trying, cutting, sewing, undoing, cutting again, sewing again, undoing again. When I see a beautiful block or quilt I'm always relieved if I recognise a fabric that I have in my stash. One more less fabric to choose! 

Sommige mensen kiezen altijd de juiste stoffen voor hun blokken en quilts. Ze hebben onfeilbare smaak en maken fantastische stoffen- en kleurencombinaties, die zorgen voor prachtige quilts. Ik ben niet één van die mensen. Stoffen selecteren is een proces dat uren in beslag neemt, uren van twijfelen, proberen, snijden, stikken, lostornen, opnieuw stikken, opnieuw lostornen. Wanneer ik een mooi blok of een mooie quilt zie ben ik altijd opgelucht als ik ergens een paar stoffen herken van mijn eigen voorraad. Een stof minder die ik moet kiezen!

The last block of the Green tea and Sweet Beans I made, presented me once again with the problem of finding the right fabric. This is the block I've made:

Het laatste blok dat ik maakte van de Green tea and Sweet beans, stelde me weer voor hetzelfde probleem: de juiste stof vinden. Dit is het blok zoals het er nu uitziet:
Green teaTulip block
But it's not finished yet, it needs one more round, one more fabric. And I just can't find the right one. So I took half of my stash out and took pictures of the block on top of each fabric. Then I made a mosaic with all the pictures. And then a mosaic with my favourite choices.

Maar daarmee is het nog niet af, er moet nog één ronde bij, om een groter vierkant te krijgen. Nog één stof dus, en ik heb er al mijn kop op gebroken. Dus nam ik een boel stofjes, legde het blok er op en nam telkens een foto. Daarna maakte ik een mozaïek van alle foto's. En dan een mozaïek met mijn favorieten.
Taking the pictures and making the mosaic was the easy part. But now for the difficult part: choosing! Aargh! I think I'll sleep on it one more night. Or two.

De foto's en de mozaïek maken was het makkelijke deel. Maar nu komt het moeilijkste: echt kiezen! Aargh! Ik denk dat ik er nog een nachtje over ga slapen. Of twee.

zondag 14 april 2013

Perle cotton - Coton perlé

Spring has finally arrived here, and for the first time in months we're enjoying fine weather. So I changed my original plans for the weekend and instead of spending time on my attic behind my sewing machine making my bee block for this month, I worked in my garden. Sometimes you have to adapt your priorities to the circumstances.

De lente is eindelijk in het land en voor de eerste keer in maanden voldoet het weer aan de verwachtingen. Oorspronkelijk was ik van plan dit weekend enkele uren op mijn zolderkamer achter de stikmachine door te brengen om mijn bee-verplichtingen van deze maand na te komen, maar in plaats daarvan werkte ik in de tuin. Soms moet je je prioriteiten aanpassen aan de omstandigheden.
I did do some sewing this week though, as I'm quilting the trip around the world scrappy quilt. As so often before, I'm using perle cotton again. I love to quilt with perle cotton, it's a lot of work, but it adds a nice softness and a modern look to the quilt. 

Toch naaide ik wat deze week, want ik quilt momenteel de trip around the world scrappy quilt. Zoals zo vaak gebruik ik ook nu coton perlé. Ik ben dol op coton perlé, het is behoorlijk wat werk om ermee te quilten, maar je quilt wordt er heerlijk zacht van en het oogt ook modern. 
Quilting with perle cotton

I always use DMC perle cotton n° 8, readily available in many colours in shops all over Belgium. I buy mine mostly at my local crafting shop 't Wolwinkeltje, but I'm sure you can find them online too, at DMC's website for instance.

Ik gebruik altijd DMC coton perlé nr. 8, bolletjes die je overal in België in vele kleuren vindt. De mijne komen vooral van een lokale winkel, 't Wolwinkeltje, maar ik ben er zeker van dat je ze ook makkelijk online vindt, op de website van DMC bijvoorbeeld.
Quilting with perle cotton
Quilting with perle cottonAnd now back to my garden, for some more weeding and pruning. And enjoying the sun of course, in the company of an icecream!

En nu terug naar de tuin, om wat meer te wieden en snoeien. En genieten van de zon natuurlijk, in gezelschap van een ijsje!


woensdag 10 april 2013

Appliqué

The Green tea and Sweet beans quilt is made of many different blocks, that require different techniques to make them. Of those techniques, appliqué was totally new to me, so I was a somewhat nervous about making these blocks. I started with the Poppy block, where only a large central appliquéd circle is required as the last step in finishing the block.

De Green Tea and Sweet beans quilt bestaat uit veel verschillende blokken, waarvoor je vaak andere technieken moet hanteren om ze te maken. Eén van deze technieken, appliqué, is helemaal nieuw voor mij, en ik was dus wel wat nerveus om aan zo'n blok te beginnen. Ik begon met de Poppy blok, waar alleen een grote centrale cirkel moet geappliqueerd worden om het blok af te werken.
Green tea poppy

After I did that, I had built some confidence and moved on to a completely appliquéd block, consisting of three flowers on stems. I had to make bias for the stems, also a first and followed the directions in one of my books to do that. As usual, I had to use the seam ripper and start all over again because I always forget to first read ALL the instructions, right up to the last one. And then they say that the older you get the wiser. I just get older.

Nadat ik dat min of meer tot een goed einde had gebracht en zodoende wat zelfvertrouwen had opgebouwd, begon ik aan een volledig geappliqueerd blok, drie bloemen op hun stengels. Voor de stengels moest ik biais snijden, ook een primeur. Daarvoor volgde ik de instructies in een boek, maar zoals gewoonlijk mocht ik herbeginnen omdat ik altijd vergeet om eerste ALLE instructies te lezen, helemaal tot de laatste, vooraleer te beginnen. Ze zeggen nochtans hoe ouder je wordt hoe wijzer. Ik word blijkbaar alleen ouder.

Then I stitched the stems on one side and appliquéd the other side. After that, the flowers and leaves were appliquéd on the background fabric. After finishing the block, I cut it to size, or at least I thought so. I, again, failed to read the instructions right and mistook height for width. Definitely not getting wiser. So now I'll have to stitch an additional piece of fabric to my flower block. But I'm still pleased with this first appliqué block!

Daarna stikte ik de stengels aan één kant vast en de andere kant appliqueerde ik. Vervolgens werden de bloemen en de blaadjes geappliqueerd op de achtergrondstof. Nadat het blok klaar was sneed ik het op de correcte grootte. Dacht ik toch. Ik was er namelijk weer in geslaagd de instructies verkeerd te lezen en haalde hoogte en breedte door elkaar. Wijzer word ik echt niet. Nu moet ik dus weer een stuk eraan zetten. Slim. Maar toch ben ik best tevreden met dit allereerste appliqué blok!
Green Tea applique block nr.1

zondag 7 april 2013

Basting a quilt - Een quilt rijgen

Part of yesterday was spent basting a quilt, my favourite part of making a quilt. I'm sure it's your favourite part too.
Een deel van gisteren werd doorgebracht met het rijgen van een quilt, mijn absoluut meest favoriete deel van de totstandkoming van een quilt. Ik ben er zeker van dat het ook jouw favoriete deel is.

First I tape the back of the quilt to my floor, using the tiles as guidelines to make sure it's straight. 
 Eerst plak ik de achterkant van de quilt aan de vloer met tape, waarbij ik het tegelpatroon gebruik om zeker te zijn dat alles recht ligt.
Basting

Then I use pins to baste, lots of pins. Pins, pins, pins and more pins.
Daarna gebruik ik spelden om te rijgen. Spelden, spelden, spelden  en nog spelden.
Basting

I noticed the reflection of the quilt in the light fixture. Doesn't that look good?
Ik zag plots de reflectie van de quilt in de lichtarmatuur. Ziet dat er niet goed uit?
Basting
Next step: quilting. I wanted to finish this quilt during the Easter holidays, but as usual decided to hand quilt with perle cotton again. I can't help it, I love a quilt quilted with perle cotton.

Volgende stap: quilten. Het oorspronkelijke plan was om deze quilt af te werken tijdens de Paasvakantie, maar zoals gewoonlijk besliste ik om met de hand te quilten met coton perlé. Het is sterker dan mezelf, ik ben gek op handgequilte dekens met coton perlé.

vrijdag 5 april 2013

Winding ways progress - Werken aan Winding ways

It's been a while since I worked on this project, I seriously neglected it for a couple of months. That's how I work: 10 projects at a time and when I get bored with one I move on to the next. I just have to be careful to actually finish a project once in a while...

Het is al een hele poos geleden dat ik nog werkte aan dit project, het kreeg niet veel aandacht de laatste paar maanden. Zo werk ik nu eenmaal: 10 projecten tegelijk en wanneer ik er eentje beu ben werk ik verder aan het volgende. Werkt perfect, zolang je er maar aan denkt om af en toe een project ook echt helemaal af te werken...
DSCF9561bis klein
This was the first step
After all the attention given to the Green Tea quilt these past weeks, it was absolutely necessary to focus on another project, and I really like this winding ways quilt. The blocks aren't that easy to make and take a lot of time, but I'm pleased with the result.

Na al de aandacht die de Green Tea quilt kreeg de afgelopen weken, moest er absoluut weer op een ander project gefocust worden en ik vind de winding ways quilt echt wel leuk. De blokken zijn niet zo makkelijk te maken en behoorlijk tijdsintensief, maar het resultaat mag er zijn.
IMG_0227bis klein
And this the second.

I've made 24 blocks so far, 2 blocks from every colour of the "Ruby red" fat quarter pack from Oakshott. I have about half of the fabric left, so another 24 blocks will be made to have a decent sized quilt. That means I'm half way now.  With a bit of luck, I'll be able to finish the top during the summer holidays.

Tot nu toe zijn er 24 blokken af geraakt, twee van elke kleur van het "Ruby Red" fat quarter pack van Oakshott. Er is nog ongeveer de helft over van de stoffen, dus kunnen er nog eens 24 blokken gemaakt worden om een quilt met mooie afmetingen te krijgen. Met wat geluk geraakt deze top af in de zomervakantie.
Winding ways progress
Half way now!

dinsdag 2 april 2013

Oops, I did it again...

Yes I did. I made more blocks for my Green tea quilt. These are seriously addictive, I'm telling you! Tomorrow I'll work on my winding ways blocks, promise.

Het is weer van dat. Ik maakte nog een paar blokken voor de Green tea quilt. Die blokken zijn serieus verslavend, zoveel kan ik je wel zeggen! Morgen werk ik aan mijn winding ways blokken, beloofd.
Green tea churn dash nr. 1

Green Tea churn dash nr. 2
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...