zondag 30 december 2012

Een letter maken met stof - Making a letter with fabric

January is my month in the bee and after looking around for the right block, I decided on a wordquilt.
Ofcourse I first had to try myself how to make a letter block. It turned out to be not very difficult, although the resulting block turned ou te be a bit bigger then intented. Too much enthusiasm, no doubt...
Januari is mijn maand in de quiltbee en ik heb na lang zoeken gekozen om een woordquilt te maken. Natuurlijk heb ik zelf eerst eens uitgeprobeerd hoe ik zo'n zelf zo'n letter zou kunnen maken. Het bleek niet zo heel moeilijk, alhoewel het resultaat wel wat groter uitgevallen is dan gepland. Blijkbaar was ik iets te enthousiast bezig...

I first made a sketch of the letter I wanted to make on a piece of paper, and put scraps of fabric on the outline to have an idea where I was going and how much scraps I would need. That looked like this:

Eerst heb ik de letter op een stuk papier getekend, en daar vervolgens stukjes stof op gelegd om een idee te hebben van hoe het eruit zou zien en hoeveel stof ik nodig zou hebben. Dat zag er ongeveer zo uit:
Quiltbee January
After that, I stitched the scraps together, more or less straight. It's supposed to look scrappy, after all.  Next I stitched the background fabric to both sides of the scraps.

Daarna heb ik de stofjes van het korte stuk aan mekaar gestikt, in een min of meer rechte lijn. Wat schots en scheef maakt het leuk, vind ik. En dan heb ik aan beide kanten de achtergrondstof bevestigd. Dan had ik dit resultaat:


Then I made the second piece, following the same procedure: first the scraps, then the background fabric.
Vervolgens was het tweede stuk aan de beurt. Weer hetzelfde procédé: eerst alle restjes aan mekaar, om vervolgens de zijkant eraan te stikken.

Finally some corners needed finishing and I sort of squared the block up. I'm quite pleased with the result, although the block is bigger than intended. The next letter really can't be bigger than 10".

Tenslotte moesten nog wat hoekjes en kantjes afgewerkt worden, en heb ik het blok wat recht gesneden. Ik ben best tevreden met het resultaat, alhoewel het wat groter uitgevallen is dan  gepland. De volgende letter mag echt niet groter dan 10 inch worden.
 If you would like to know more about how to make these blocks and word quilts, you can have a look at this book by Tonya Ricucci.

Als je graag meer wil weten over dergelijke blokken en woordquilts, dan kan je op zoek gaan naar dit boek van Tonya Ricucci.

maandag 17 december 2012

Lone Star - Ster van Betlehem

Finding a perfect background fabric is never easy. I'm still looking for one for my Lone Star quilt.  It's difficult to choose, but that's mostly because I always need a lot of time and constantly change my mind. This time, I originally wanted something with dots.

Een perfecte achtergrondstof kiezen is nooit een makkie. Ik ben nog steeds op zoek naar eentje voor mijn Ster van Betlehem quilt. Het is moeilijk te kiezen. Dat ligt vooral aan mij, ik ben een eeuwige twijfelaar wat dat betreft. Deze keer wou ik eigenlijk iets met bolletjes.

I think I tried every single dot fabric in "Het Wolwinkeltje" in my hometown of Leuven, but wasn't convinced. I did find a solid fabric that is a great match for Anna Maria's Field Study fabrics, a Fassett shot cotton, aqua I think. It really is a beautiful colour but, honestly, I have my doubts about the quality of those shot cottons. They feel so thin, especially compared to the Field Study.

Ik denk dat ik zo ongeveer elke bolletjesstof heb uitgeprobeerd in het Wolwinkeltje in Leuven, maar ik was niet overtuigd. Ik vond wel een effen achtergrondstof die prima past bij de kleuren van Anna Maria's Field Study stofjes. Het is een "shot cotton" van Kaffe Fassett, aqua denk ik. Echt wel een mooie kleur, maar ik heb een probleem met die geweven katoentjes. Ik vind de kwaliteit eigenlijk niet echt denderend. Zo voelen zo dunnetjes, zeker als je ze vergelijkt met de Field Study stof.

And so I ordered some dark background fabric. Even if I don't use them for this quilt, I'll always be able to use them for another one (I already have one in mind). The first one is a Robert Kaufman  black Yarn Dyed Essex, Linen and Cotton Blend Fabric (found in this shop), the second one a Carolina Chambray Black Denim texture (found here). You can see both fabrics behind the points of the star on the picture. The Robert Kaufman is on the left, the Carolina Chambray on the right. What do you think? Yes or no for a dark background?

Dus bestelde ik de afgelopen weken wat neutrale achtergrondstoffen in donkergrijs. Zels als ik ze niet gebruik voor deze quilt, zullen ze nog wel van pas komen voor een andere (ik weet zelfs al voor welk). Eerst een  Robert Kaufman Essex in een mengeling van linnen en katoen (gevonden in deze winkel), daarna een Carolina Chambray (van deze winkel). Op deze foto zie je beide stoffen achter de punten van de ster. De Robert Kaufman is links, de Carolina Chambray rechts. Wat denken jullie ervan? Ja of neen voor een donkere achtergrond?
Lone star backrgound
Lone star backrgound
Lone star backrgoundAnd because I couldn't resist, I also made pictures with some of the "Architextures" fabric as a backrgound to the quilt.

En omdat ik er niet aan kon weerstaan, maakte ik ook even een foto met enkele "Architextures" stoffen op de achtergrond.
Lone star backrgoundLone star backrgound

And last but certainly not least, I was very surprised to see that Anna Maria Horner noticed the picture of the Lone Star quilt I posted on Flickr, and posted a comment! My heart nearly missed a beat, I can tell you that.

Overigens was ik een paar weken geleden heel erg blij verrast te merken dat Anna Maria Horner, de ontwerpster van de stoffen die ik voor de ster van Betlehem gebruik, mijn foto op Flickr heeft opgemerkt en zelfs een commentaar heeft geplaatst! Mijn slag sloeg even een hartje over, of zoiets.

zondag 16 december 2012

Fabric - stofjes

When "Architextures" appeared on the internet, I knew right away that sooner or later these fabrics would land on my desk. And, what a surprise, it turned out to be sooner... I ordered them at Fabricworm, and received some fabrics of the line a couple of days ago.

Toen ik "Architextures" zag opduiken op het internet, wist ik onmiddellijk dat die stofjes vroeg of laat in mijn postbus zouden belanden. Het bleek eerder vroeg dan laat... Afgelopen week was het al zover, dankzij de goede zorgen van Fabricworm, waar ik een bestelling plaatste.Although the fabric could be a bit softer, the prints are wonderful. Too bad I couldn't buy them all. My favourites are the three on the right, good thing I bought a yard of each.

De stof had net wat zachter mogen zijn, maar de tekeningen zijn echt wel mooi. Jammer dat ik ze niet allemaal kon kopen. Mijn favoriete stofjes zijn de drie aan de rechterkant, dus is het maar goed dat ik van elk een yard kocht.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...