woensdag 25 september 2013

Red and White (part III) - Rood en Wit (deel III)

It took longer than I thought but the red and white quilttop is almost finished.

Het heeft langer geduurd dan gedacht, maar vandaag was het dan zover: de rood en witte quilttop nadert zijn voltooiing.
Red and white quilt
Almost, because originally I wanted to add an extra border, as you can see on my pattern. I tried on one side, using the flower fabrics, but wasn't crazy about it. I'll give it another try with the other red fabric, but I only have a couple of inches left of that, so I'll have to go to the shop first. And I don't know when I'll be able to do that.

Nadert, want eigenlijk was ik van plan om er nog een boord aan toe te voegen, zoals hier op de tekening. Ik heb het aan één kant geprobeerd met de rode bloemenstof, en dat viel wat tegen. Ik ga het nog eens proberen met de andere rode stof, maar daarvoor moet ik eerst in de winkel geraken. En wanneer dat zal lukken, dat weet ik niet.
Pattern for red and white quilt
And besides, is a second border really necessary?  As you can see, I already added a first "border", continuing the block pattern. And the quilttop is already quite large (66" x 66") and the extra border would mean an extra 12".

En is het wel nodig, die tweede boord? Zoals je kan zien heb ik de tekening van de blokken al verlengd in een eerste "boord", waarbij het blokpatroon verlengd werd. En de quilttop is ook nu in elk geval al behoorlijk groot (175 cm x 175 cm) en die extra boord zou nog eens 30 cm erbij betekenen.

This is a picture of the cover of the book where I found the Japanese blocks. Idon't know if it's still for sale in shops, but I'm pretty sure you can find used copies on the internet.

Ter info nog even een foto van het boek waar ik de Japanse blokken uit haalde. Ik weet niet of het nog in de winkel verkrijgbaar is, maar tweedehands op het internet zeker wel.
Japanes quilt blocks book
It's my intention to quilt this top extensively and I even bought a book with that in mind: Infinite Feathers by Anita Shackelford. I also bought her quilting template. A bunch of over the top feathers, I think it'll look great on this quilt.

Het is de bedoeling de rood en witte quilt uitgebreid te quilten, en daarvoor heb ik zelfs speciaal een boek gekocht: Infinite Feathers van Anita Shackelford. Ik kocht ook de bijhorende quilting template. Allemaal uitbundige veren op deze quilt, ik zie het al helemaal voor me.
I want to quilt feathers
But all that is not for the immediate future. The next couple of weeks will be spent finishing the new vintage quilt, so that means no sewing and lots of quilting. 

Maar dat is allemaal toekomstmuziek. De volgende weken ben ik van plan de nieuwe vintage quilt af te werken, dat wordt dus weinig stikken en veel quilten.

woensdag 18 september 2013

Red and White (part II) - Rood en Wit (deel II)

Using another Japanese block, I made a second test block for the Red and White quilt This time I used a new red fabric to give some depth to the block

Met een tweede Japans blok maakte ik een nieuw testblok voor de Rood en Witte quilt . Ik gebruikte een nieuwe rode stof om wat diepte aan de tekening te geven.
More for the Red and White quilt
More for the Red and White quilt

And this is the mosaic I made with both blocks. I'll make the quilt with 9 blocks and add a border. I'm looking forward to making these blocks and putting the quilt together.

En deze mozaïek maakte ik met beide blokken. Voor de quilt plan ik 9 blokken te gebruiken en een boord toe te voegen. Ik kijk er naar uit de blokken te maken en samen te zetten.
More for the Red and White quilt

zondag 15 september 2013

Red and white - Rood en wit

Some years ago, the American Folk Artt Museum in New York organised an red and white quilt exhibition. And although the pattern were ofte really simple, the quilts were stunning. You can see a lot of pictures in this Flickr-group. I stumbled on these pictures again last week and really wanted to try and make one myself.

Een jaar of twee geleden was er in het American Folk Art Museum in New York een tentoonstelling van rood en witte quilts. De meest prachtige quilts werden daar getoond, met vaak heel simpele patronen. Je kan veel foto's ervan zien in deze Flickr groep. Afgelopen week zag ik deze foto's weer en dat gaf natuurlijk zin om zelf aan de slag te gaan.
Entrance. Welcome to my dream world.It wasn't difficult to choose the fabrics. I've had the red Liberty flowers in my stack for quite a while now and less is more with this quilt, so the selection of fabrics is very limited. I might even eliminate the darker fabric.

De stoffen waren snel gekozen. De rode Liberty bloemetjes liggen al lang in mijn vooraad en eenvoud siert bij zo'n quilt, dus de selectie is erg beperkt. Misschien vervang ik de donkerdere stof nog wel door een andere of verdwijnt die helemaal uit beeld. De bloemetjes hou ik zeker.

And then the search for a pattern started.  After looking in several books I found this traditional Japanese pattern.
En dan op zoek naar een patroon. Na veel geblader in verschillende boeken vond ik in een boek met Japanse patronen dit traditionele blok.
Red and White quilt

A sketch was made. With pencil, on paper. I really need to learn how to draw on a computer!
En dat werd dan uitgetekend op papier. Het is echt tijd dat ik leer tekenen met een computer!
Red and White quilt
Then a testblock was made.
Daarna werd een testblok gemaakt. 
Red and White quiltAfter that, I made two mosaics to have an idea how the quilt would look. The all important question is now: which version looks best? This one, without the addition of sashing, or...
En dan maakte ik om enkele mozaïeken om een idee te krijgen van hoe het er in het groot zou uitzien. De hamvraag is nu: welke versie is het best? Deze, zonder toevoegingen rond het blok, of...
Red and White quilt
this one, with white sashing (and some additional red squares)?
deze, waar meer wit rond de blokken werd geplaatst (en enkele bijkomende rode vierkanten)?
Red and White quilt


zondag 8 september 2013

Open Monuments Day - Open Monumentendag

Normally this blog is only about sewing and quilts, but for once I'll make an exeption because today was Open Monuments Day. That means that many monuments, including ones that are privately owned and normally not open to the public, can be visited. We were in Hasselt, the capital of the province of Limburg in the east of Belgium. We visited several places, but I'll limit this post to a single one: the old prison that has been completely renovated and transformed to house the Law faculty of the local university. 

Normaal gezien gaat deze blog enkel over stikken en quilts, maar voor één keer maak ik graag een uitzondering. Vandaag was immers Open Monumentendag en wij brachten die door in Hasselt. We bezochten verschillende plaatsen, maar in deze post beperk ik me tot één enkele: de oude gevangenis die compleet gerenoveerd en getransformeerd werd om er de rechtenfaculteit van de Universiteit Hasselt in onder te brengen.
(Picture from the website of the Regie der Gebouwen)

Construction started in 1855 on the outskirt of the town according to the principle of panopticon, meaning that the building had a star-like shape to allow the prison guards to monitor all the corridors from the central part. Due to a construction mistake, this was never possible in this prison. There were 58 cells for inmates. I think it was bought by the university at the beginning of this century.

De bouw van de oude gevangenis begon in 1855 aan de rand van de stad volgens het panopticonprincipe, waarmee bedoeld wordt dat de ruimte werd ingedeeld in de vorm van een ster met in het midden plaats voor een bewakingsruimte, die van daar alle gangen met cellen in de gaten konden houden. Omwille van een constructiefout was dit in de oude gevangenis echter nooit mogelijk. Er waren 58 cellen. De universiteit kocht het gebouw in het begin van deze eeuw, vermoed ik.
(Picture from the website of the Regie der Gebouwen)It still looks quite fortress-like from the outside.
Van de buitenkant ziet het er nog altijd uit als een fort.
But the central part of the star is a bit more welcoming now and leads to several auditoria and to the corridors with the former cells.
Maar het centrale gedeelte van de ster is wat uitnodigender geworden en leidt naar verschillende auditoria en naar de vroegere cellengangen.

The cells themselves have been transformed into study cells. This was how an original cell looked.
De cellen zelf werden omgebouwd tot  studie cellen. Zo zag een originele cel er uit.
(Picture from the website of the Regie der Gebouwen)
And this is a study cell. The doors have all been replaced by glass doors to avoid feeling being locked up. My son sure could use one of these to keep him from being distracted while studying. Maybe I should build one of these in the garden.
En dit is een studie cel. De deuren werden vervangen door glazen deuren om te vermijden dat je je opgesloten voelt. Mijn zoon zou zo'n cel wel kunnen gebruiken om niet afgeleid te worden tijdens het studeren. Zou ik er zo niet eentje in de tuin kunnen bouwen?
Other original elements were also kept. This is the entrance to the administration office. Not the best part of the renovation I reckon. Fancy having to come here on your first day as a student. Very welcoming.
Ook andere originele elementen werden behouden. Dit is de toegang naar het administratief gedeelte. Niet het meest geslaagde gedeelte van de renovatie, dunkt me. Niet echt gezellig om hier op je eerste dag als student "verwelkomd" te worden.
This is a more fun detail: all the glass has this design on it. Maybe an idea for a quilt?
Dit is een leuker detail: op alle ramen en glazen deuren vind je deze tekening terug. Misschien een idee voor een quilt?


A somewhat unusual post but then this was an unusual building!
Een wat ongewone blogpost maar dit was dan ook een ongewoon gebouw!

donderdag 5 september 2013

Making flowers - Bloemen maken

Of all the blocks I've made for the Green Tea quilt, these flowers blocks were without a doubt the most challenging ones. I'm normally not too bad with curvy blocks and always use my machine to stitch everything together, using a million pins if necessary, but the first block proved impossible to handle on my sewing machine. I had no other option but to hand-sew it.

Van alle quiltblokken die ik al gemaakt heb voor de Green tea quilt, zijn deze bloemen zonder enige twijfel de lastigste geweest. Normaal gezien ben ik niet zo slecht in het stikken van bochten, wat altijd machinaal gebeurt, indien nodig met de hulp van een miljoen spelden. Maar het eerste blok bleek te moeilijk om met de machine te naaien, dat moest dus met de hand gebeuren.
Green tea flower blocks
As I don't like hand-sewing, I made an extra effort on the second block. Surely it must be possible to make it using the sewing machine? It probably took double the time from the first block, but I succeeded.

Vermits ik geen fan ben van naaien met de hand, werd een extra inspanning geleverd voor het tweede blok. Het moet toch mogelijk zijn om dat met de machine te stikken? Het duurde waarschijnlijk dubbel zo lang als het eerste maar uiteindelijk lukte het.
Green tea flower blocks

The third block was easier, after the experience of the two first ones. And in spite of all the trouble they gave me, I'm pleased with the result.

De derde bloem was makkelijker, na de ervaringen met de eerste twee. En ondanks al het gefoeter ben ik echt wel opgezet met het resultaat.
Green tea flower blocks

Green tea flower blocks

These are blocks n°s 18, 19 and 20, 28 more to go.
Dit zijn blokken nr. 18, 19 en 20, nog 28 te gaan.

maandag 2 september 2013

A value quilt - Een value quilt

A new project is normally a lot of fun, but I was unsure about this one. Not in the beginning, but after seeing all the HST's on my design wall, I hesitated. Did it look ok? Would it be worth while to continue or should I just move on to a next project (or better still: finish one of the old ones). But I did finish this quilt top after all. My first value quilt, made from old shirts. Still not madly in love with it, but maybe it'll grow on me.

Een nieuw project is normaal gezien een garantie voor plezier, maar ik was wat onzeker over het deze. Niet helemaal in het begin, maar eenmaal ik al de driehoeken op mijn muur zag, begin de twijfel te knagen. Ziet het er wel ok uit? Zou het de moeite zijn om verder te doen of beter onmiddellijk overstappen naar een volgend project (of nog beter: één van de oude projecten afwerken). Maar de top geraakte toch af. Mijn eerste "value" quilt (hoe heet zoiets in het Nederlands?), gemaakt van oude herenhemden. Nog altijd niet helemaal overtuigd, maar misschien komt dat wel na een tijdje.
Value quilt top done
All HST were squared up to 4 1/4" before sewing them together. A time consuming method, but it makes accurate piecing so much easier.
Alle HSt's werden bijgesneden tot 4 1/4" voor het samenstikken. Een methode die behoorlijk tijdsintensief is, maar garant staat voor een mooi resultaat.
Value quilt top done

Value quilt top done
As always, my cat Sokje ("Socks") was around to make sure not only the quilttop would get some attention.
Zoals altijd was mijn kat Sokje in de buurt om zeker te zijn dat niet enkel de quilltop aandacht zou krijgen.
Sokje

I have already started a new project, again something completely different. My style seems to be to constantly switch between styles...

Ondertussen werd hier de eerste hand gelegd aan alweer een nieuw project, weer iets totaal verschillend. Mijn stijl bestaat er blijkbaar uit constant te wisselen tussen stijlen...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...