woensdag 25 juni 2014

A second skirt - Een tweede rok

Making a skirt seems to be addictive. As soon as my first skirt was finished, I started a second one. This time using an African wax fabric by Vlisco.

Een rok maken lijkt verslavend te zijn. Onmiddellijk nadat ik de eerste had afgewerkt, begon ik aan een tweede. Deze keer gebruik ik een Afrikaanse wax stof van Vlisco.

making a second skirt

making a second skirt

making a second skirt

I want to know which model will suit me best, so now I'm making a skirt with pleats, just like in this dress I bought last year. 8 pleats in total and all of the 5 yards will be used making them.

Om te zien welk model het beste zou zijn voor mij, maak ik nu een rok met plooien, zoals in dit kleedje dat ik heb. 8 plooien in totaal, maar wel hele diepe. De volledige lap stof van 5 meter zal er aan opgaan.

making a second skirt


I didn't finish the skirt this evening, but managed to insert my first invisible zipper, using this tutorial.

Vanavond is de rok niet afgeraakt, maar mijn allereerste onzichtbare rits heb ik al ingezet. Daarvoor gebruikte ik deze tutorial.

making a second skirt

Still some handsewing to do and finish the hem, and then this second skirt will be ready to wear.

Nog wat afwerking met de hand en de boord op de juiste lengte afwerken, en dan is ook deze tweede rok af.

maandag 23 juni 2014

A Mexican skirt - Een Mexicaanse rok

Making a dress is high on my list of things I want to do this year. I have never made a dress before, so I thought it wise to start with a skirt. No pattern needed, just follow the tutorial from Gertie's blog for better sewing.

Een kleed maken, dat staat hoog op mijn lijstje van dingen die ik nog wil doen dit jaar. Vermits ik nog nooit een kleed gemaakt heb, leek het me geen slecht idee te beginnen met een rok. Geen patroon nodig, gewoon de tutorial volgen van Gertie's blog for better sewing.

I bought 3 yards of fabric at a discount and was pleased to see when it arrived that it was a bit heavier than the usual quilting fabric. I like that for a skirt. It's a Mexican floral pattern, a bit old-fashioned but very summery.

Ik kocht 3 meter stof aan een gunstige prijs en was aangenaam verrast te zien, toen de stof aankwam, dat het wat zwaarder was dan de gewone quiltstof. Dat lijkt me wel prettig voor een rok. Het is een Mexicaanse bloemenstof, een beetje ouderwets misschien maar heel zomers. 

All I needed to do was cut 2 rectangles: one for the waistband and one for the skirt. I made a change from Gertie's pattern because I didn't insert the zipper all the way up till the end of the waistband. I decided to close the waistband with a button and insert the zipper below the waistband. It doesn't look too bad for a first time, if you don't look closely.

Alles wat ik moest doen was twee rechthoeken snijden: eentje voor de tailleband en eentje voor de rok. Ik maakte een kleine aanpassing aan het patroon van Gertie want ik liet de rits niet doorlopen tot helemaal boven de tailleband. Liever een knoop op de tailleband en de rits tot net daaronder. Voor een eerste keer ziet het er niet al te slecht uit, tenminste als je niet van te dichtbij kijkt.

I made a skirt

This is the skirt.
 Dit is de rok.
I made a skirt

And this is how it looks on me.
En zo ziet het eruit als ik hem aanheb. 
I made a skirt

I made a skirt

I made a skirt

If I'm honest, I have to admit that it looks better on the picture than in real life. I feel like an exploded flower. Maybe a different pattern (with flat folds) would be better for my pear-shaped body? That's what I'll try next time. And if that turns out to be better, I can always undo this one and start all over again. The joys of home sewing!

Nu moet ik eerlijk zeggen dat het er beter uitziet op de foto dan in het echt. Ik voel me net een ontplofte bloem. Misschien dat mijn peervormige lichaam toch meer geflatteerd zou worden door te werken met platte plooien. Dat ga ik in elk geval een volgende keer proberen. En als dat inderdaad beter is, dan maak ik deze weer helemaal los en begin ik opnieuw. 

And to accentuate even more the "exploding flower" feeling, here is a last picture of the skirt, with petticoat, and photobombed by the cat!

En als afsluiter een laatste foto van de rok, die nog meer het "ontplofte bloem" gevoel oproept door er een onderrok aan toe te voegen. En de kat slaagde erin zich op de foto te wurmen!

I made a skirt


zondag 15 juni 2014

The outer border - De buitenste boord

At the moment, I'm jumping between two quilts: the yellow hexagon quilt and the HST quilt. Since I'm waiting for extra fabric for the hexagon quilt, it's back to the HST for now.

Momenteel spring ik van een quilt naar een andere: van de gele hexagoon quilt naar de HSt quilt. Vermits ik wacht op extra stof voor de hexagoon quilt, is het voorlopig terug naar de HST. As you can see, the HST quilt has 3 borders: a very narrow red one, a broad white one and finally a blue one. I have been busy quilting the white one these past weeks, but the blue one also needs to be quilted. 

Zoals je kan zien heeft de HST quilt 3 boorden: een hele smalle rode, een brede witte en tenslotte een blauwe. De afgelopen weken heb ik naarstig gequilt aan de witte boord, maar ook de blauwe moet nog gequilt worden.
a quilting template for the outer border
a quilting template for the outer border

This is the quilting template I made according to the pattern from Quilts Japan.
Dit is het quilttemplate dat ik maakte volgens het patroon van Quilts Japan.

a quilting template for the outer border

And this is how it looks on the back from the quilt with a first corner from the outer border quilted. I like it, although this means a lot of extra quilting hours will be needed.

En zo ziet het er uit van de achterkant met een eerste hoek van de buitenste boord gequilt. Ik ben er behoorlijk mee opgezet, alhoewel het nog heel wat extra uren quilten betekent.

maandag 9 juni 2014

Snow, eggshell or dots? - Sneeuw, eierschaal of stippen?

Today was auditioning time for some other background fabrics for the yellow hexagon quilt (see also this and this post), solids this time. A bit more neutral, but maybe also a bit duller. Left on the picture is eggshell, right snow and in the middle a piece of the blue and brown dot fabric. I hope the difference shows on your computer. Colours are so difficult to get right on a picture.

Vandaag werden weer enkele achtergrondstoffen uitgeprobeerd, ditmaal effen stoffen (zie ook deze en deze blogpost). Nog neutraler dus. En misschien ook wat saaier. Links op de foto zie je eierschaal, rechts sneeuw en in het midden een stukje blauw met bruine stippen. Ik hoop dat het verschil duidelijk is op de foto. Kleuren zijn zo moeilijk te fotograferen.
auditioning different background fabrics

Here again on a snow background.
Hier nogmaals op de witte achtergrond.

auditioning different background fabrics

I also tried a different border fabric, ecru with red stripes.
Ik probeerde ook een andere boordstof, ecru met rode strepen.

auditioning different background fabrics
This is a picture of both border fabrics on the blue with brown dots background fabric.
 Op deze foto zie je beide boorstoffen met de blauwe achtergrond met stippen. 


And here with the white (snow actually) background.
Daarna was het de beurt aan de witte (sneeuw eigenlijk) achtergrond.

 With the snow background, I definitely like it better with the striped border.
Met deze achtergrond vind ik het absoluut beter met de gestreepte boord.

Auditioning different background fabricsBut because the snow background is still very white, I searched for a more yellow fabric in my stash. I think, but am not 100% certain, that this Kona cotton eggshell from Robert Kaufman.

En omdat ik dat toch wat wit vond, zocht ik in mijn voorraad naar een lichte stof die net wat geler is. Ik denk, maar ben niet helemaal zeker, dat deze Kona Cotton eggshell is van Robert Kaufman.It's very hard to tell the difference between both solid fabrics. Maybe the next picture gives you a better idea: the top 5 rows are snow, the bottom 5 rows eggshell.

Het verschil tussen die beide neutrale achtergronden is natuurlijk moeilijk te zien. Misschien lukt het op deze foto: de bovenste 5 rijen zijn sneeuw, de onderste 5 eierschaal.

auditioning different background fabrics


So, what do you think: dark border + dots, or striped border + eggshell? Or striped border + dots?

Wat denken jullie: de donkere boord + de stippen, of de gestreepte boord + eierschaal? Of gestreepte boord + stippen?

zondag 8 juni 2014

If, if , if - Als, als, als

Spending a lot of time quilting, as I did these last weeks, also means spending a lot of time thinking while you quilt. These are some of the things I thought about: renovating my house (the things I would change if I had the money!), going on long holidays (the places I would go to if I had the time!) and making a quilt extraordinaire (the breathtaking quilts I would make if I had the talent!).

Vele uren quilten betekent ook vele uren denken terwijl je quilt. Je gedachten gaan alle kanten op, maar dit is waar ik voornamelijk aan dacht: het huis renoveren (wat ik allemaal niet zou doen als ik het geld had!), lange vakanties plannen (waar ik allemaal niet zou gaan als ik de tijd had!) en een uitzonderlijke quilt maken (welke adembenemende quilts ik niet zou maken als ik het talent ervoor had!).

In real life, all this thinking translated into buying new wallpaper for my daughters room (cheaper than renovating the house), booking one week of holidays in Austria (it's a start) and trying out different options for the quilt that is now on my "design wall" (1% inspiration and 99% transpiration is my fate).

In het echte leven leidde al dat gedenk tot de volgende resultaten: nieuw behangpapier kopen voor mijn dochters kamer (goedkoper dan het ganse huis te renoveren), een week vakantie in Oostenrijk boeken (klein begonnen is half gewonnen) en verschillende opties proberen voor de quilt die nu op mijn "designmuur" hangt (1% inspiratie en 99% transpiratie is mijn lot).

This is how this project looked when I blogged about it almost a month ago:
Zo zag dit project er uit toen ik er bijna een maand geleden over blogde:
And now for something completely different...

It hadn't changed much these past weeks because I wasn't very happy with it. I seriously thought about removing everything from the wall and putting it back in a drawer for another couple of years. But I decided to give it another try.

De afgelopen weken veranderde daar niet veel aan want ik was er niet echt gelukkig mee. Ik overwoog sterk om alles van de muur te verwijderen en het ganse project weer voor enkele jaren in de schuif te steken. Maar ik besloot nog een poging te wagen.

One of the things that bothered me, was the lack of a neutral space, so I tried to find a solution to that. I'm not sure white would work, so I used a light blue fabric with brown dots.

Eén van de dingen die me stoorde, was het gebrek aan neutrale ruimte, daar probeerde ik dus een oplossing voor te vinden. Omdat ik niet zeker was dat wit zou werken, gebruikte ik een lichtblauw stofje met bruine stippen. 
Trying something else

There's still quite some doubt about the dark border fabric. If I would use it, I would make sure only the beige center part would be visible, not the dark blue part. And seeing this picture, maybe I will give this a try with off-white fabric instead of the blue dots.

Er zijn nog altijd behoorlijk wat twijfels over de donkere boordstof. Als die gebruikt wordt, zal in elk geval enkel de beige middenstrook zichtbaar mogen zijn, niet het donkerblauwe stuk. En nu ik deze foto zie, zal ik misschien toch nog eens een versie met een ecru stof in plaats van de blauwe stippen proberen.
Trying something else
Here you see the new layout on the left, and the old one on the right of the picture. I do prefer the new layout. I think. Tomorrow I'll try yet another version.

Hier is de nieuwe layout links en de oude rechts. Ik zie echt wel liever de nieuwe. Denk ik.  Morgen probeer ik nog een andere versie.


zondag 1 juni 2014

Rome wasn't built in a day - Rome is niet op één dag gebouwd

Rome wasn't built in a day, and neither will be this quilt. After weeks of quilting, I quilted just one of the four borders in a grid pattern. Every 25 cm of progress take me about 3 hours. The border is roughly 8 meters in total, so that's 96 hours of non-stop quilting to quilt this border. Hmm, maybe I should have done these maths before deciding on hand quilting.

Rome is niet op één dag gebouwd, en dat zal ook niet het geval zijn voor deze quilt. Na weken quilten is slechts één van de vier boorden in een rasterpatroon gequilt. Elke 25cm vooruitgang neemt ongeveer 3 uur in beslag. Vermits de volledige boord in totaal ongeveer 8 meter lang is, is dat alleen al 96 uur quilten. Slik. Misschien had ik die berekening beter gedaan alvorens het handquilten te beginnen...

My quilting frame is quite large, so that  the first row of the HSt's are also in the frame when I quilt the border. That made me decide to start quilting the HST's too. After all, they need to be done and it provides some welcome change from the grid pattern.

Het quiltframe dat ik gebruik is behoorlijk groot en daardoor past ook de eerste rij HST in het frame wanneer ik de boord quilt. Dat deed me beslissen om ook die HST's al te quilten. Dat moet toch gebeuren en het zorgt voor wat welkome afwisseling van het rasterpatroon.

The HST's are quilted with three straight lines in the patterned fabric, and a quilt pattern in the white fabric. I made plastic templates for these, to make it easier to transfer the quilt pattern to the fabric. 

De HST's worden gequilt met drie rechte lijnen in de gekleurde stof en een quiltpatroon in de witte stof. Daarvoor maakte ik plastic templates, om het patroon makkelijker op de stof te kunnen overbrengen.

This is the first one (the black lines are on the plastic template, not on the fabric)...
Dit is het eerste van de  quiltpatronen (de zwarte lijnen staan op de plastic template, niet op de stof)...


the second...
het tweede....

and the third.
en het derde.

And here are some pictures of the quilted border so far. 
En hier enkele foto's van de tot nu toe gequilte boord.
quilt, quilt, quilt

quilt, quilt, quilt

Enough written now, on to the next 25 cm of quilted border!
Genoeg geschreven nu, op naar de volgende 25cm gequilte boord!
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...