woensdag 21 mei 2014

Handquilting - Quilten met de hand

Since finishing the HST quilttop, I basted it and started handquilting. Yesterday, I finished quilting all the horizontal and vertical lines of the central part. I still need to quilt each and every one of the HST's, but I'm postponing that part.

Nadat de HST quilttop afgewerkt werd, maakte ik de quiltsandwich en begon te quilten. Gisteren quiltte ik de laatste horizontale en verticale lijnen van het middelste deel. Alle HST's moeten ook nog gequilt worden, maar dat schuif ik even voor me uit.
handquilting....
handquilting....

Now that the quilt is stable, I prefer quilting the first border. It's the first time I'm quilting a grid (1,5 cm between each line) and I especially bought a blue, water soluble fabric marker to trace the lines. I was very relieved to see that the blue lines did indeed disappear after applying some water to the lines.

Nu de quilt stabiel is, geef ik er de voorkeur aan verder te werken aan de eerste boord. Voor de eerste keer quilt ik een raster (1,5 cm tussen elke lijn) en daarvoor kocht ik speciaal een blauwe, wateroplosbare stofmarkeerstift. Ik was toch wat opgelucht vast te stellen dat de blauwe lijnen inderdaad verdwenen na het aanbrengen van wat vocht.
handquilting....
handquilting....

Quilting continues, slowly but surely. Still, this will take a while.

Het quilten gaat door, langzaam maar zeker. Maar het zal toch behoorlijk wat tijd in beslag nemen.

dinsdag 13 mei 2014

And now for something completely different...

When I started quilting again about three to four years ago, I visited a quilt show and saw a quilt made by Atelier Salgarollo, a quilting shop here in Belgium. I didn't have a lot of fabric yet at the time and so I bought the complete ready-to-cut package, naively thinking it would only take me a couple of weeks to make the quilt since everything I needed was included. 

Toen ik drie of vier jaar geleden opnieuw begon te quilten, bezocht ik een quiltshow waar ik een  quilt van Atelier Salgarollo zag. Ik had toen nog niet zoveel stofjes en vond het best handig een kant-en-klaar pakket te kopen. In al mijn naïviteit dacht ik dat dat ervoor zou zorgen dat die quilt na enkele weken ook echt kant-en-klaar zou zijn.

Fast forward to today, three years later ( I think, I actually lost count of how long ago exactly it is). Although my taste of fabric has changed a lot during these past years, I still really like the border fabric, a deep and rich yellow flower fabric.

Fast forward naar vandaag, drie jaar later (denk ik, het is al zolang geleden dat ik de tel kwijt ben). Alhoewel mijn stoffensmaak behoorlijk geëvolueerd is de afgelopen jaren, vind ik de boordstof, een diepe en rijke gele tint, nog altijd heel mooi.
And now for something completely different...

It is rather stupid to just keep it in my closet, so out it came and I started cutting the fabrics. I didn't follow the instructions for the original quilt because I want to make a hexagon quilt but I'm not so sure now that was a good idea. Oh, well, can't change anything about that anymore.

Omdat het eigenlijk toch behoorlijk stom is dat pakket gewoon in de kast te laten liggen, begon ik er aan. De originele instructies heb ik niet gevolgd, want ik wou een hexagoon-patroon, maar ik ben er nu niet zo zeker meer van of dat wel een goede keuze was. Ach ja, ik kan er toch niets meer aan veranderen.
And now for something completely different...

This is how it looks for the moment. Bit of a mess. I'll add a smallish dark blue border and then a large border with the yellow flower fabric and hope it'll look less messy once those are added.

Zo ziet het er momenteel uit. Nogal rommelig. Er komt nog een vrij dunne donkerblauwe boord rond en daarna een brede rand in de gele bloemenstof, hopelijk zal het minder rommelig zijn eens die er aan toegevoegd zijn.
And now for something completely different...vrijdag 2 mei 2014

Winding ways quilttop

After nearly two years, the winding ways quilttop is finished! The layout for this quilt had to be altered after I found there wasn't enough of the background fabric and it was impossible to find more. So I opted for a different design than I originaly had in mind, but I think it turned out ok.

Na bijna twee jaar is de winding ways quilttop eindelijk af! De layout van de quilt moest aangepast worden nadat ik ontdekte dat er niet genoeg achtergrondstof was en het bovendien onmogelijk was er nog wat van te vinden. Ik koos dus voor een ander patroon dan ik eerst in gedachten had, maar vind dat het resultaat er best mag wezen.
winding ways quilttop finished

The quilt is made with a ruby red fat quarter pack from Oakshott. The background fabric is a Westfalen shot cotton. There's still some of the Oakshott fabrics left, enough I hope to bind the quilt with.

De quilt is gemaakt met een ruby red fat quarter pack van Oakshott. De achtergrondstof is een Westfalen shot cotton. Er is nog wat van de ruby reds over, genoeg hoop ik om de quilt er mee af te boorden.
Winding ways quilttp^finished

The quilt measures 175cm x 130 cm (about 69" x 51"). Now I have to figure out how to quilt it. Maybe handquilt with perle cottton?

De quilt meet 175cm x 130cm. Nu nog nadenken over het quilten. Misschien handquilten met coton perlé?
Winding ways quilttp^finished
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...