zondag 10 april 2016

Working on my bee quilt - Werken aan mijn bee quilt

Remember this quilt?

Herinner je je deze quilt nog?


This quilt is the result of my participation in a quiltbee (you can read my previous posts on it by clicking on the tag "quiltbee"), but I haven't worked on it since 2014. I wanted to add borders, and decided to add a first border made of an orange peel pattern. I planned to appliqué all the orange peels on the border, but after spending some frustrating hours on six peels with equally frustrating results I adopted a different technique: I used Vliesofix to iron the peels on the fabric.

Deze quilt is het resultaat van mijn deelname aan een quiltbee (je kan de vorige posts lezen door te klikken op de tag "quiltbee"), maar ik heb er sinds 2014 niet meer aan gewerkt. Ik wou randen toevoegen, en besliste een eerste boord te maken met een patroon van blaadjes. Eerst zou ik alle blaadjes met de hand naaien op de achtergrondstof, maar na enkele frustrerende uren aan zes blaadjes besteed te hebben, met een even frustrerend resultaat, veranderde ik het geweer van schouder: ik gebruikte Vliesofix om de blaadjes op de stof te strijken.

Here you see the difference between the appliqué peels (lower row) and the Vliesofix ones (upper row).

Hier zie je het verschil tussen de opgenaaide blaadjes (onderste rij) en de Vliesofix blaadjes (bovenste rij). 

After ironing them on, I sewed all around them to be sure they won't come loose. This is how it looked before sewing around...

Nadat de blaadjes gestreken werden, stikte ik er voor alle zekerheid nog eens helemaal rond. Zo zag het eruit voor ik er rond stikte...

And this how it looks now.
En zo ziet het er nu uit.
And this is how the quilt looks now, with one side of the first border added.

En dit is de quilt in zijn huidige versie, met één zijde van de eerste boord erbij.

Many more orange peels to make, so I'll focus on this project the next weeks.

Er zijn nog veel blaadjes te maken, dus dit project zal me zeker de volgende weken bezighouden.

zondag 3 april 2016

Barkcloth cushions- Kussens van barkcloth

After being absent for a while, I'm taking a slow start by making some cushions for the living room. Not being able to sew past the year hasn't prevented me from buying fabric and so I had the perfect fabric in stock: Jessica Jones' Time Warp collection.

Na een tijdje afwezig te zijn geweest, neem ik een rustige start door een paar kussens te maken voor de woonkamer. Het afgelopen jaar was ik misschien niet in staat om te stikken, maar stofjes kopen was geen probleem. Daardoor had ik de perfecte stof in huis: de Time Warp collectie van Jessica Jones.


Barkcloth was new to me, but I was very pleasently suprised. After prewashing the fabric, it became even softer while retaining a certain glow.

Barkcloth (naar het schijnt is de vertaling "neushoorndoek" maar dat lijkt me toch heel erg vreemd) was nieuw voor me, maar ik was aangenaam verrast. Alle stoffen werden voorgewassen en daardoor werden ze nog zachter maar toch behielden ze een zekere glans.

I wanted cushions with piping, and looked for a tutorial. This one, from Oon (in Dutch, but with pictures) is the one I used. And so, after first spending some time on buying zippers and making the piping, I was able to make the actual cushions.

Ik wou graag kussens met paspel en zocht rond voor een tutorial. Deze, van Oon, heb ik uiteindelijk gebruikt. En na wat tijd gespendeerd te hebben aan het kopen van ritsen en het maken van de paspel, kwamen uiteindelijk de kussens tot stand.

 

Putting the zipper in wasn't too difficult (although I did have to redo it once or twice) and I'm very pleased with how the zipper and the cushions turned out.

De rits in de kussens zetten was niet al te moeilijk (al moest ik wel een keer of twee herbeginnen soms) en ik ben erg tevreden met hoe de rits en de kussens eruitzien.And here the cushions where they will live from now on. I used the interior from the orginal cushions, bought with the sofa and in the same grey fabric. The new fabric is a lot lighter and it really makes a difference in this north-orientated room.

Hier zijn de kussens in de zetel waar ze vanaf nu zullen gebruikt worden. Ik gebruikte de binnenkant van de originele kussens, gekocht samen met de zetel in dezelfde grijze stof. De nieuwe stof is veel lichter en dat maakt echt een verschil in deze noordelijk gelegen kamer. 
Now I have to have my sewing machine serviced, because I experienced some issues with it. Hopefully, it won't be too serious because I'm really looking forward to sewing and quilting again.

Nu moet ik mijn naaimachine binnenbrengen voor onderhoud, want ik heb een paar problemen ondervonden. Hopelijk is het niet te ernstig want ik kijk er naar uit weer te stikken en te quilten.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...