vrijdag 30 augustus 2013

To continue or not to continue? - Verder doen of niet verder doen?

A quilttop made from old shirts seemed like a good idea. First cutting the fabric into squares and then HST, it took almost a whole day. But I'm not very convinced by what I see on the wall. And therefore: to continue or not to continue? Spend more time on this or move on to a next project?

Een quilttop van oude hemden leek een goed idee. Allemaal vierkanten snijden en daarvan driehoeken maken, het nam een hele dag in beslag. Maar als ik het nu zo op de muur zie, ben ik helemaal niet overtuigd van het resultaat. En vandaar de vraag: verder doen of niet verder doen? Er nog tijd insteken of op naar een volgend project?
To continue or not to continue?
To continue or not to continue?woensdag 28 augustus 2013

Quilting with perle cotton - Quilten met coton perlé

Oh, the joys of quilting with perle cotton. I can't help it, I like it. It adds softness and texture to a quilt. Sure progress is slow as I can only handle one stitch at a time, but that's exactly what's relaxing about it.

Oh, het plezier om te quilten met coton perlé. Ik kan er niks aan doen, ik doe dat graag. Het voegt zachtheid en textuur toe aan de quilt. Natuurlijk gaat het draag omdat ik maar één steek per keer door de quilt krijg, maar dat werkt eigenlijk ook ontspannend.
Quilting with perle cotton (again)
Working on the new vintage quilt at the moment, and for the first time using a non-contrasting coloured thread.
Momenteel wordt hier gewerkt aan de nieuwe vintage quilt, en voor de eerste keer met een niet-contrasterende kleur.
Quilting with perle cotton (again)
About a quarter of the quilt has been quilted now, it will take some more weeks to finish it.
Ongeveer één vierde van de quilt is nu gequilt, nog enkele weken werk voor de boeg dus.

maandag 26 augustus 2013

Windmills - Windmolens

Last year, while on holidays, we were in a small bookshop in a small village in Queensland. In a corner of the bookshop were magazines over a year old that hadn't sold yet. They asked 1 dollar per magazine and I bought every quilt magazine in that stack for a grand total of 5 dollars. One of the magazines was the "Australian Quilters Companion" from April 2011, and in there was the pattern "Whirly Garden" by Kate Conklin (the pattern is for sale here, on her website). I liked it immediately and looked at it repeatedly this past year but never had the time to make it. This weekend, I made time.

Vorig jaar op vakantie waren we in een klein krantenwinkeltje aanbeland in een klein stadje in Queensland. In een hoek van de winkel lagen alle oude magazines die nog niet verkocht waren geraakt, allemaal voor 1 dollar per stuk. Ik kocht alle quiltmagazines die er tussen lagen, voor het enorme bedrag van 5 dollar (toen ongeveer 5 euro). Eén van de magazines was de "Australian Quilters Companion" van april 2011 en daarin stond het patroon "Whirly garden" van Kate Conklin (het patroon wordt te koop aangeboden hier, op haar website).  Ik was dadelijk verkocht en keek er regelmatig naar het afgelopen jaar maar vond nooit de tijd om eraan te beginnen. Afgelopen weekend maakte ik tijd.

First choosing the fabrics (Hope Valley and Chicopee) and cutting.
Eerst de stoffen kiezen (Hope Valley en Chicopee) en dan alles snijden.
Whirly garden quilt

After the cutting, the sewing. Everything came together remarkably fast.
Daarna stikken. Alles ging behoorlijk snel.
Whirly garden quilt

Whirly garden quilt
And yesterday evening, the quilt was ready.  Too late to take pictures, but my husband was kind enough to hold the quilt before leaving for work this morning.
En gisteravond was de quilttop klaar! Te laat en te donker om nog foto's te kunnen maken, maar mijn wederhelft was zo lief om vanmorgen voor hij naar het werk vertrok de quilt even vast te houden.
Whirly garden quilt
Hmmm, maybe better to take another picture without his head and arms shining through the quilt as if he were a ghost. Never take a picture against the sunlight.
Hmmm, misschien toch beter nog een foto te nemen waar zijn armen en hoofd niet zo'n spookachtige indruk geven. Nooit tegen het licht in foto's nemen.
Whirly garden quilt
Whirly garden quilt
The border looks really nice on this quilt. I normally don't add borders to my quilts, but maybe I should do it more often. 
De boord ziet er heel leuk uit bij deze quilt. Normaal gezien werk ik mijn quilts niet af met een boord, maar misschien moet ik dat in de toekomst toch wat vaker overwegen.
Whirly garden quilt
The original pattern is for a square quilt, but I made this one twin-sized. It's size is about 150cm x 225 cm. This quilt is next on my list to be quilted, after the new vintage quilt I'm working on at the moment.

Het orginele patroon is voor een vierkante quilt, maar ik heb deze groot genoeg gemaakt voor een éénpersoonsbed. De maten zijn ongeveer 150cm x 225 cm. Deze quilt staat als volgende op de "te quilten-lijst", na de nieuwe vintage quilt waar ik momenteel aan werk.

woensdag 21 augustus 2013

Hexies

There's a big block with hexies in the middle of the Green tea quilt, and I felt like giving it a try. I have made hexies before, but only in the classic flower pattern and those were completely hand sewn. I was determined to machine stitch everything this time. And it turned out not te be too difficult after all. Patience seems to be the key and the hexies can't be too small, in which case only hand sewing is an option.

De Green Tea quilt heeft een groot blok met hexies, en ik had wel zin me daar eens aan te wagen. In het verleden heb ik al eens hexies gemaakt, maar in de klassieke bloemenvorm en, vooral, helemaal met de hand genaaid. Nu was ik vast van plan alles met de machine te stikken. En dat viel eigenlijk best mee. Geduld lijkt me ook hier de belangrijkste factor en de hexies mogen niet te klein zijn want dan is alleen handwerk een optie. 
Green Tea and Sweet beans hexies


First I cut all the hexies and placed them in the desired lay-out. Then I stitched the middle seams of the first horizontal row, then the second row, and so on. That's really easy, you only have to make sure nog to stitch the seam allowances on the top and bottom of the seam. Stitching the rows together is a bit more complicated and because one image says more than a thousand words, I prefer linking to this excellent video by Liz "Lady Harvatine". I do one thing different: I never stitch through a seam allowance. As the following picture shows, this enables the seam allowances to fold open and ensures a nice and flat block.
 
Eerst knipte ik alle hexies uit en legde ze in de goede volgorde. Daarna stikte ik de eerste horizontale rij in het midden aan mekaar, dan de tweede rij, enzovoort. Dat is heel makkelijk, je moet er enkel op letten om de naadtoeslag boven en beneden niet mee te stikken. Het aan elkaar stikken van de rijen is wat ingewikkelder en omdat beelden meer zeggen dan woorden, verwijs ik graag naar deze uitstekende video van Liz "Lady Harvatine". Ik doe wel één ding anders: ik stik nooit de naadtoeslagen door. Zoals je op deze foto kan zien, kunnen de naadtoeslagen op de achterkant daardoor mooi open plooien, waardoor alles goed plat komt te liggen.
Green tea hexies
Green tea hexies

This is block nr. 17 of the Green Tea quilt, 31 more to go.
Dit is het zeventiende blok van de Green Tea quilt, nog 31 te gaan.

maandag 19 augustus 2013

A new vintage quilt - Een nieuwe vintage quilt

Some years ago I was looking around on the internet and found a picture of this vintage quilt.

Enkele jaren geleden neusde ik rond op het internet en vond ik een foto van deze vintage quilt.
 
Unfortunately, I forgot to copy the link to the original website, but I do remember that it's a quilt from the 1930's. I was really intrigued by the pattern en spent several hours deciphering it and making my own template.

Jammer genoeg noteerde ik toen niet van welke website ik de foto haalde, maar ik herinner me wel dat het een quilt was van de jaren dertig van de vorige eeuw. Vooral het patroon intrigeerde me en ik spendeerde enkele uren aan het ontcijferen en het maken van een eigen template.

First a rough sketch
Eerst een ruwe schets
Then a detailed pattern. The block measures 30 cm x 30 cm.
En dan in detail uittekenen. Het blok meet 30 cm x 30 cm.
Followed by the real thing of course.
Dit werd natuurlijk gevolgd door een uitvoering in stof. 
And some more
En dan nog een paar andere
And finally I had this
Om tenslotte hiermee te eindigen
Followed by... nothing at all. The quilttop moved to my closet and stayed there for the past 2 years. At the beginning of 2013, I basically only had one New Years resolution: finish what you have started! I selected 4 quilttops that really deserved to be finished, and after this one and this one, the new vintage quilt is next on the list.

Gevolgd door... helemaal niets. De quilttop werd netjes in mijn kast opgeborgen en lag er twee jaar. Nu had ik bij het begin van dit jaar eigenlijk maar één goed voornemen: gij zult afmaken waar gij aan begint! Ik selecteerde vier quilttops die het echt wel verdienden afgewerkt te worden, en na deze en deze, is de nieuwe vintage quilt aan de beurt.

Basting an old quilttop

So last weekend, the quilt was basted, and will over the next few weeks (months?) be handquilted with perle cotton. More pictures will surely follow.

En dus werd afgelopen weekend de quilt samengebonden om de volgende weken (maanden?) met de hand gequilt te worden met coton perlé. Er zullen ongetwijfeld nog foto's volgen.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...