maandag 30 december 2013

Some appliqué - Een beetje appliqué

The Green Tea quilt has a lot of appliqué blocks and apart from two of them, I managed to happily ignore them all until now. But now I'm stuck. Ignoring is no longer an option. If I want to finish this quilt, I'll have to face these blocks. It's time to grasp the nettle. So I decided to start with a time-consuming block; the clam shells.

In de Green tea quilt zitten behoorlijk wat appliqué blokken, en buiten twee daarvan heb ik die tot nu toe allemaal vrolijk genegeerd. Maar nu zit ik vast. Negeren kan niet meer. Als ik de quilt wil afwerken, dan zal het er van moeten komen. En dus wordt de koe bij de horens gepakt.Vermits ik nog in het bezit ben van frisse moed, koos ik maar dadelijk voor een arbeidsintensief blok: de schelpen. 
Green Tea clam shell block
After quite some tinkering and fiddling I managed to position the top row of clam shells more or less in a straight line.  The difficult part turned out to be not the appliqué (although there is clearly room for improvement in that area too), but the positioning of the clam shells. The result is acceptable, but the last row is a bit higgleddy-piggledy. I convinced myself it's all part of the charm of this quilt.

Na veel gefriemel en gepruts kreeg ik de vier bovenste schelpen naast elkaar geplaatst. Het moeilijke bleek niet de appliqué zelf te zijn (alhoewel die duidelijk beter zou kunnen), maar het mooi gelijk plaatsen van de schelpen. Uiteindelijk kreeg ik een  aanvaardbaar resultaat, maar de laatste rij staat wel behoorlijk schots en scheef. We zullen maar denken dat dat bijdraagt tot de charme van de quilt.
Green Tea clam shell block
block nr. 31, 17 more to go.
blok nr. 31, nog 17 te gaan.

There was time left for a second appliqué block, and I chose one of the igloo-blocks, copying the original colour scheme.
Er was nog tijd voor een tweede appliqué blok, en daarvoor koos ik één van beide iglo-blokken, helemaal volgens het kleurenschema van het origineel.
Green Tea iglo block
block nr. 32, 16 more to go.
blok nr. 32, nog 16 te gaan.

Now that this igloo-block is also finished, I can stitch together one section of the four sections of the quilt. All I need to add are some filler blocks, I'll do that tomorrow. Right now other fabrics are waiting to get some attention, ie. a huge pile of laundry...

Nu dat iglo-blok klaar is, kan ik één deel van de vier delen van de quilt helemaal afwerken, er ontbreken enkel wat opvulblokjes in het midden en daar ga ik me morgen mee bezig houden. Nu wachten andere stoffen op me, meer bepaald een grote berg strijk...

vrijdag 27 december 2013

What? December 27??

If you have any idea where these past three weeks have gone, please let me know. Last time I checked, December had just started. And these past days were the first of this month there was time to do some sewing.

Als er iemand weet waar de afgelopen drie weken naartoe zijn, dan mag die het komen zeggen. De laatste keer dat ik op een kalender keek, was het nog maar begin december. En de afgelopen dagen waren de eerste van de maand met wat tijd om te naaien.

I'm still happily working on the Green Tea quilt blocks. Progress is slow, but the good news is that more than half of the blocks are done. The bad news is that almost all of the appliqué ones still have to be made. And me and appliqué, we're not good friends. I prefer using my sewing machine.

Ik werk nog altijd goedgemutst aan de Green tea quiltblokken. Het gaat langzaam vooruit, maar het goede nieuws is dat meer dan de helft van de blokken af zijn. Het slechte nieuws is dat de resterende blokken bijna allemaal appliqué zijn. En ik en appliqué, wij zijn geen goede vriendjes. Geef mij maar de naaimachine.

And so this block was completely machine stitched. Not that that was any faster then doing it all by hand because I had to use a thousand pins to keep those curves under control, but I still prefer this method.

Ook dit blok is volledig machinaal in elkaar gezet. Niet dat dat sneller gaat dan met de hand, want ik heb wel duizend spelden gebruikt om de bochten onder controle te houden, maar toch doe ik het liever zo.
Green Tea and Sweet Beans quilt
The center of the block is a beauty and so is the fabric for the big triangles, but in hindsight I should have chosen a different colour for the middle leaves. It's a bit too orange-y now I think.

Het middengedeelte is echt prachtig en ook de stof aan de zijkant is mooi, maar achteraf bekeken had ik een andere kleur moeten kiezen voor de middelste bloemblaadjes. Nu geeft het wel een heel oranje indruk allemaal samen. 
Green Tea and Sweet Beans quilt

This is block nr. 30, 18 more to go.
 Dit is blok nr. 30, nog 18 te gaan.

Work on the next block has already started. It's an appliqué one, the clam shells. I finished half of it by the end of the day, so I hope to have it finished by the end of the weekend.

Het volgende blok wordt er eentje met appliqué, vroeg of laat moest het er van komen. Tegen het einde van de namiddag was het half af, dus ik hoop dat het tegen het einde van het weekend helemaal achter de rug is. 
Green Tea Clam shell block


zondag 8 december 2013

Giveaway Winner!

This morning was the last morning to participate in the givaway, so once the clock showed 11.00 o'clock, I printed all the comments, made individual cuts, folded everyone of them and put them all together in a bowl.

Vanmorgen was de laatste dag om mee te doen aan de giveaway, dus eenmaal 11.00 uur voorbij, printte ik alle commentaren, sneed ze in individuele stukjes, plooide ze allemaal toe en legde ze in een kom.
Then I had to wait for my son to come down from his room (exams are coming closer, so even Sundays are spent learning now), since the innocent hand I was planning to use is attached to his body.

Daarna moest ik wachten op mijn zoon, die op zijn kamer zat te studeren (de examens komen dichterbij, dus zelfs op zondag moet er nu gewerkt worden), want de onschuldige hand die zou gebruikt worden hang vast aan zijn lichaam.

And here he is getting ready to pick a comment....
Hier maakt hij zich klaar om een commentaar te kiezen...And the winner is Susanne from Fadensinn!
En de winnaar is Susanne van Fadensinn!

Congratulations Susanne! I send you an email, please let me know the fabrics of your choice and I'll post them to you as soon as possible.

Proficiat Susanne! Ik stuurde je een email, als je me je laat weten welke stoffen je kiest, stuur ik ze zo snel mogelijk op.

vrijdag 6 december 2013

Sinterklaas!

It's not often that I write about anything else than fabric and quilts, but this is a very special evening for children in the low countries: Sinterklaas is coming!

Sinterklaas is a very old and venerable saint, who brings presents once a year to all the children who have been good. He lives in Spain and arrives by boat in Antwerp. It's a really big thing here. This year, more than 10.000 people welcomed him and his arrival was broadcast live on television.

Children have to put something in the chimney to welcome Sinterklaas, and that's exactly what my kids did this evening: a shoe, a letter, a Westmalle trappist beer for Sinterklaas, a coca zero for Zwarte Piet and a carrot for his horse Slecht Weer Vandaag ("Bad weather today").


On the night of December 5, Sinterklaas climbs the rooftops with his helper Zwarte Piet and his horse Slecht Weer Vandaag to drop the presents through the chimneys.
When I came down just a minute ago, Sinterklaas had already brought the presents. The beer and coca cola were gone, as was the carrot: the ultimate proof the Sint was here! 

By the way: don't tell Sinterklaas that my daughter is 22 and my son 20. After all, they have been good this past year and love celebrating Sinterklaas :-)

zondag 1 december 2013

Sewing again - Weer achter de stikmachine

These past weekends were so busy that there was no time to sit behind my sewing machine. But today, there  was some spare time to relax and the Green Tea quilt is ideal to keep you busy for a couple of hours. I chose the simple pinwheel blocks, of which 9 are needed to use left and right as filler blocks in the quilt. You only see 4 of them on the picture, because the sun already sets so early that I had to run outside in the middle of the afternoon to make a picture using the last light of the day. I managed to finish 8 out of 9 blocks and finally chose a background fabric for the big block after hesitating for a couple of months.

De afgelopen weekends waren telkens zo druk dat er geen tijd was voor de stikmachine. Gelukkig was er dit weekend wel wat tijd om een paar uurtjes te ontspannen en een paar blokken van de Green Tea quilt zijn ideaal om je even zoet te houden. Ik koos voor een simpel windmolenblok, maar moet er zo wel 9 maken, die links en rechts in de quilt gebruikt worden. Op de foto zie je er maar vier, want het is nu al zo vroeg donker dat ik midden in de namiddag naar beneden gerend ben om snel nog een foto te kunnen maken met daglicht. Ik slaagde er in 8 van de 9 blokken te maken. Ook het grote blok, waar ik zo getwijfeld heb over de achtergrondstof, werd eindelijk voltooid.
Green tea and Sweet beans
Next week will be, once again, very busy. If I'm very lucky, I'll manage to finish the last pinwheel block. Once finished, these are blocks 21 to 29, 19 more to go.

Volgende week wordt, nog maar eens, heel druk. Als ik veel geluk heb, geraakt ook het negende windmolenblok af in de loop van de week. Eenmaal af, zijn dit blokken 21 tot 29, nog 19 te gaan.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...