zondag 31 maart 2013

More of the same - Meer van hetzelfde

It's probably getting boring, but I'm still making Green tea blocks. They are quite addictive to make, and I even ordered some extra fabric from some of my favourite shops with this quilt in mind.

Het wordt wel wat saai, maar ik maak nog altijd Green tea blokken. Ze zijn behoorlijk verslavend en ik heb zelfs wat extra stofjes besteld bij enkele favoriete winkels met deze quilt in gedachten.
Green tea fabric
The first picture shows the fabric from Fatquartershop: chevrons and dots and also (but not in the picture) yardage of a fabric that was half-price for a quilt backing. As always, shipping was swift, I think it took no more than a week to get here. The only thing I regret is that you can't order fat quarters, a half yard is the minimum order.

De eerste foto toont de buit van Fatquartershop: zigzag en stippen en ook (maar niet op de foto) enkele meters van een stof die aan halve prijs werd verkocht voor een achterkant van een quilt. Zoals altijd werd de bestelling heel snel opgestuurd, ik denk dat ze in minder dan een week hier was. Ik vind het alleen jammer dat je geen fat quarters kan bestellen, een halve yard is het minimum.

Green Tea fabricOn the second pricture my order from Blije Olifantje, one of my all-time favourite Etsy shops. This is my go-to shop for Suzuko Koseki fabrics, and those stripes are really fantastic. And so many extra fabric scraps that I actually checked my order again, thinking surely I must have ordered those too because it was way too much to simply add as an extra.  The dots were ordered from a German online shop that I didn't knew, Stoff Art, but they seemed to be the only shop that had these dots still available. It's an old fabric line (2006), so I was lucky to find it, albeit it at a hefty European price. On the other had, it only took 2 days to get here. I'll use it for the border of the quilt.

Op de tweede foto zie je mijn bestelling van Blije Olifantje, een van mijn absolute favoriete Etsy winkels en mijn vaste leverancier van Suzuko Koseki stoffen. De strepen-stoffen zijn overigens prachtig. Ik kreeg trouwens zoveel extra stukjes stof bijgestuurd dat ik mijn bestelling opnieuw heb gecontroleerd omdat ik dacht dat ik die zeker ook gekocht had, het was immers veel te veel om zomaar mee te sturen. De stippenstof komt van een Duitse winkel die ik niet kende, Stoff Art, maar het bleek zo ongeveer de enige winkel te zijn waar ze die stippen nog verkochten. Het is een oude lijn (2006), dus ik heb geluk gehad ze nog te vinden, jammer genoeg wel aan de hoge Europese prijzen. Het heeft wel maar twee dagen geduurd voor het in de bus zat. De stippen zijn voor de boord van de quilt.

The new fabrics were immediately put to use in my next blocks for the Green Tea and Sweet Beans quilt. One more garden path needed to be made, and I also discovered I had to make two lozenges blocks and not just one. So here they are.

De nieuwe stoffen werden onmiddellijk gebruikt in mijn volgende blokken voor de Green Tea and Sweet beans quilt. Er moest nog één garden path blok gemaakt worden, en ik kwam er ook achter dat ik twee "lozenge" blokken nodig had in plaats van eentje. Dit zijn ze.  
Green Tea Garden path blocks

Green tea lozenge blocks
And then I made the double pinwheel blocks, they were quite easy and straightforward.
Daarna volgden de dubbele windmolen blokken, die waren tamelijk gemakkelijk.
Green Tea double pinwheel 2
Green tea double pinwheel 1

I have the whole week off, so I'm hoping to do lots of stuff: finish a quilt, make more Green Tea blocks, and make some progress on other projects as well, specifically the Winding ways blocks. So much to do and so little time! And you, do you have any specific crafting plans for the Easter holidays?

Ik heb de hele week vakantie, dus ik hoop dat ik massa's werk kan verzetten: een quilt afwerken zou goed zijn, meer Green Tea blokken, en wat verderwerken aan andere projecten zoals de Winding ways blokken. Zoveel plannen en zo weinig tijd! En jij, heb jij specifieke naai- of knutselplannen voor de Paasvakantie?

maandag 25 maart 2013

Bloglovin'

I don't really understand why, but with Google Reader disappearing and going to Bloglovin', apparently I have to do this. Sorry about this :-)

Ik weet niet echt waarom, maar omdat Google Reader weggaat en de overstap naar Bloglovin' is dit blijkbaar nodig. Sorry hiervoor :-)

zondag 24 maart 2013

Quilt bee and Green Tea

As this is the last weekend in March, it was absolutely necessary to make the March quiltblock for Mary. She sent us beauttiful fabric and the block turned out to be easy-peasy, the easiest block we had to make uptil now. I think it only took me one hour to stitch everything together.

Dit is het laatste weekend van maart, dus was het echt wel noodzakelijk om het quiltblock voor Mary te maken, van onze quilt bee. Ze stuurde ons hele mooie stoffen en het blok bleek heel makkelijk te maken, ongetwijfeld het makkelijkste blok tot nu toe. Na een uurtje was de klus al geklaard.
FQR Kinky Bee March (Mary)

I wanted to take a nice outdoor shot of these blocks, since these are the first spring days of the year. But this is how my garden table looked this morning. Can you believe this? March 24th and there's 5 cm of snow!

Op deze eerste lentedagen wou ik een foto buiten maken, maar zo zag mijn tuintafel eruit vanmorgen. Kan je dat nu geloven? 24 maart en er ligt 5 cm sneeuw!
Spring!

After making Mary's block, I made a Green Tea and Sweet Beans block. The pattern requires three of these Garden Path blocks, so this is number two.

Nadat ik Mary's blokken maakte, was het de beurt aan een Green tea and Sweet Beans blok. Voor het patroon heb je drie van deze Garden pathh blokken nodig, dus hier is nummer twee.
Green Tea and Sweet Beans


I'm at the same time pleased and not so pleased about this one. Pleased because I found a good method to machine stitch the pieces together. I'm even confident enough to show you a picture of the back of the block!

Ik ben tegelijk blij en niet blij met dit blokje. Blij omdat ik een goede manier gevonden heb om alle stukjes mooi aan elkaar te stikken met de machine. Ik voel me zelfs zeker genoeg om een foto van de achterkant van het blok te tonen!
Back of the block


And not so pleased because I'm not so happy with some of the fabric choices I made. The grey middle fabric is not sprakly enough, it's too dull. And the orange Katie Jump Rope fabric is not contrasting enough with the background fabric. I can't change anything about the middle fabric without taking the whole block apart, but I'll probably change the orange fabric. That will already be an improvenemt.

En niet zo blij omdat ik niet zo gelukkig ben met sommige stoffenkeuzes. De grijze stof in het midden blijkt wat saai, ze straalt niet. En de oranje Katie Jump Rope stof is niet contrasterend genoeg met de achtergrondstof. De grijze stof kan ik niet meer veranderen zonder het hele blokje uit elkaar te halen, maar de oranje stof zie ik me nog wel aanpassen. Dat zal al een hele verbetering zijn.

Green Tea and Sweet beans

zondag 17 maart 2013

Groene thee - Green Tea

Green Tea, that's the only thing that's on my mind. The quilt, of course. I finished four blocks and I like it more and more. This quilt asks for many many different fabrics, and choosing fabrics happens to be my favorite part of making a quilt. So many happy hours were spent choosing the right fabric, changing my mind, and changing my mind yet again.

Groene thee, dat is blijkbaar alles waar ik nog aan kan denken. De quilt welteverstaan. Vier blokken heb ik ondertussen af, en ik vind het steeds leuker. Voor deze quilt kan je héél veel verschillende stofjes combineren, en laat dat nu net zijn wat ik het leukste vind aan een quilt, stofjes kiezen en andere stofjes kiezen en weer stofjes kiezen.

This is the second block, a rather large one that finishes at 13 inch.
Dit is het tweede blok, best groot want het is 13 inch.
DSCF8913bis klein
And this is number three.
 En dit het derde.
DSCF8914bis klein

Followed by number four
En hier is nummer vier.
DSCF8921bis klein
The pattern requires three number fours, and they are not easy to sew, with the Y-seams. I try to machine stitch as much as possible, and it takes some patience sometimes to find the right method, especially with complicated seams.

Zo moet ik er drie van maken, en het zit best ingewikkeld in mekaar. Ik stik zoveel mogelijk met de machine, en het is soms zoeken naar de beste methode om een blok mooi in mekaar te krijgen, zeker als er wat moeilijke naden in zitten zoals hier.

And just one picture to finish this blog post: a mosaic of the three small blocks together.
En nog één foto om het af te leren: de drie blokjes van dezelfde grootte naast mekaar.
Green Tea and Sweet Beans

zondag 10 maart 2013

Green Tea and Sweet beans


I managed to get halfway the second block for the Green Tea quilt. This will be a very long term project. One more on the list.

Dit weekend geraakte ik halfweg het tweede blok voor de Green tea quilt. Dit wordt echt wel een lange termijn project. Eén van de vele.

DSCF0262bis-1 klein

woensdag 6 maart 2013

Green Tea and Sweet Beans

There was fabric mail from Australia today. I joined the "Amitie stash club" a while ago, so every two months I receive a selection of their fabrics. Every time again I'm amazed by the quirky selection by Amitie, who manage to combine old and new, hip and old-fashioned, flowers and geometrics. Never dull, that's the least you can say.

Vandaag zat er post uit Australië in de bus. Enkele maanden geleden schreef ik me in voor de "Amitie stash club", waarbij je tweemaandelijks een selectie stofjes thuis opgestuurd krijgt. Telkens weer ben ik aangenaam verrast door de eigenzinnige selectie van Amitie, die er in slaagt op een wonderlijke manier oud en nieuw, hip en ouderwets, bloemen en geometrisch met elkaar te combineren. Nooit saai, dat is het minste dat je kan zeggen.
IMG_0017bis klein
This was the thrid time I received this stash club selection, so I have a small stock of quirky fabrics now. And from the start my intention was to use them in the "Green Tea and Sweet Beans" quilt, about which I wrote in this post.

Drie keer heb ik deze stash club stofjes nu al gekregen, dus stilaan heb ik een voorraadje. En ik had me voorgenomen ze te gebruiken om de "Green Tea and Sweet Beans" quilt mee te maken, waarover ik hier al blogde.

Wedding chain block
To keep it simple I started with the first block. A mini-block, 6 inch finished. I tried to follow Jen Kingwell's original colour scheme, but it's definitely not my intention to make an exact copy of her quilt.

Om het simpel te houden begon ik met het eerste blok. Een mini-blok, 6 inch groot. Ik probeer in mijn stoffenkeuze de oorspronkelijke kleurenkeuze van Jen Kingwell te benaderen, maar het is zeker niet de bedoeling een exacte kopie te maken. 
IMG_0021bis klein
A nice little block, fun and quick to make. I'm already looking forward to the next one!

Een leuk blokje, fijn om te maken, snel klaar. Ik heb al zin in het volgende!

maandag 4 maart 2013

February Quiltbee

It came as no surprise when statistics showed a couple of days ago that the winter of 2013 had been the darkest since 1877. These past months have been very very dark indeed. I don't have a problem with cold winters, in fact I love a cold winter day, but only if it's a sunny cold winter day. And sunny days where nowhere to be seen for weeks on a row.

Het was geen verrassing toen uit de statistieken bleek dat de winter van 2013 de donkerste was sinds 1877. De afgelopen maanden waren immers heel donker. Nu heb ik geen probleem met koude winters, integendeel: een winterdag waar alles knispert door de vrieskou is een van mijn favoriete dingen. Op voorwaarde dat het een zonnige winterdag is. En zonnige dagen, dat hebben we hier wekenlang niet gezien.

After a while, those dark days really get to you, resulting in a all time low creative flow these past weeks. No sewing, no planning, not even buying new fabrics, can you imagine. Nothing was done at all.

Langzaamaan werken sombere dagen toch echt wel op het gemoed en dat zorgde de afgelopen weken voor een bijzonder laag creatief niveau. Er werden zelfs geen stofjes besteld, zo erg was het. Niets gebeurde hier nog.  

Thankfully, there was the obligation of the quiltbee. This month was Teresa's turn and she asked for a carpenter's block. She sent us the fabrics and Triangulations templates to make sure all the blocks would fit nicely. It was the first time I used this method and I don't know if it's faster, but it sure is accurate.

Gelukkig was er nog de quiltbee om me te verplichten achter mijn naaimachine te gaan zitten. Deze maand was Teresa aan de beurt en zij vroeg een "carpenter's block". We kregen allemaal onze stoffen opgestuurd en Triangulations templates om alles mooi te laten passen. Het was de eerste keer dat ik dat zo probeerde en ik weet niet of het sneller gaat, maar het werkt in elk geval heel precies.
IMG_0006bis klein
And now we all long for the first days of spring. Hopefully the return of the sun will bring renewed energy and creativity.

Nu kijken we allemaal uit naar de eerste lentedagen. Hopelijk zorgt de terugkeer van de zon voor hernieuwde energie en creativiteit.


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...