maandag 30 december 2013

Some appliqué - Een beetje appliqué

The Green Tea quilt has a lot of appliqué blocks and apart from two of them, I managed to happily ignore them all until now. But now I'm stuck. Ignoring is no longer an option. If I want to finish this quilt, I'll have to face these blocks. It's time to grasp the nettle. So I decided to start with a time-consuming block; the clam shells.

In de Green tea quilt zitten behoorlijk wat appliqué blokken, en buiten twee daarvan heb ik die tot nu toe allemaal vrolijk genegeerd. Maar nu zit ik vast. Negeren kan niet meer. Als ik de quilt wil afwerken, dan zal het er van moeten komen. En dus wordt de koe bij de horens gepakt.Vermits ik nog in het bezit ben van frisse moed, koos ik maar dadelijk voor een arbeidsintensief blok: de schelpen. 
Green Tea clam shell block
After quite some tinkering and fiddling I managed to position the top row of clam shells more or less in a straight line.  The difficult part turned out to be not the appliqué (although there is clearly room for improvement in that area too), but the positioning of the clam shells. The result is acceptable, but the last row is a bit higgleddy-piggledy. I convinced myself it's all part of the charm of this quilt.

Na veel gefriemel en gepruts kreeg ik de vier bovenste schelpen naast elkaar geplaatst. Het moeilijke bleek niet de appliqué zelf te zijn (alhoewel die duidelijk beter zou kunnen), maar het mooi gelijk plaatsen van de schelpen. Uiteindelijk kreeg ik een  aanvaardbaar resultaat, maar de laatste rij staat wel behoorlijk schots en scheef. We zullen maar denken dat dat bijdraagt tot de charme van de quilt.
Green Tea clam shell block
block nr. 31, 17 more to go.
blok nr. 31, nog 17 te gaan.

There was time left for a second appliqué block, and I chose one of the igloo-blocks, copying the original colour scheme.
Er was nog tijd voor een tweede appliqué blok, en daarvoor koos ik één van beide iglo-blokken, helemaal volgens het kleurenschema van het origineel.
Green Tea iglo block
block nr. 32, 16 more to go.
blok nr. 32, nog 16 te gaan.

Now that this igloo-block is also finished, I can stitch together one section of the four sections of the quilt. All I need to add are some filler blocks, I'll do that tomorrow. Right now other fabrics are waiting to get some attention, ie. a huge pile of laundry...

Nu dat iglo-blok klaar is, kan ik één deel van de vier delen van de quilt helemaal afwerken, er ontbreken enkel wat opvulblokjes in het midden en daar ga ik me morgen mee bezig houden. Nu wachten andere stoffen op me, meer bepaald een grote berg strijk...

vrijdag 27 december 2013

What? December 27??

If you have any idea where these past three weeks have gone, please let me know. Last time I checked, December had just started. And these past days were the first of this month there was time to do some sewing.

Als er iemand weet waar de afgelopen drie weken naartoe zijn, dan mag die het komen zeggen. De laatste keer dat ik op een kalender keek, was het nog maar begin december. En de afgelopen dagen waren de eerste van de maand met wat tijd om te naaien.

I'm still happily working on the Green Tea quilt blocks. Progress is slow, but the good news is that more than half of the blocks are done. The bad news is that almost all of the appliqué ones still have to be made. And me and appliqué, we're not good friends. I prefer using my sewing machine.

Ik werk nog altijd goedgemutst aan de Green tea quiltblokken. Het gaat langzaam vooruit, maar het goede nieuws is dat meer dan de helft van de blokken af zijn. Het slechte nieuws is dat de resterende blokken bijna allemaal appliqué zijn. En ik en appliqué, wij zijn geen goede vriendjes. Geef mij maar de naaimachine.

And so this block was completely machine stitched. Not that that was any faster then doing it all by hand because I had to use a thousand pins to keep those curves under control, but I still prefer this method.

Ook dit blok is volledig machinaal in elkaar gezet. Niet dat dat sneller gaat dan met de hand, want ik heb wel duizend spelden gebruikt om de bochten onder controle te houden, maar toch doe ik het liever zo.
Green Tea and Sweet Beans quilt
The center of the block is a beauty and so is the fabric for the big triangles, but in hindsight I should have chosen a different colour for the middle leaves. It's a bit too orange-y now I think.

Het middengedeelte is echt prachtig en ook de stof aan de zijkant is mooi, maar achteraf bekeken had ik een andere kleur moeten kiezen voor de middelste bloemblaadjes. Nu geeft het wel een heel oranje indruk allemaal samen. 
Green Tea and Sweet Beans quilt

This is block nr. 30, 18 more to go.
 Dit is blok nr. 30, nog 18 te gaan.

Work on the next block has already started. It's an appliqué one, the clam shells. I finished half of it by the end of the day, so I hope to have it finished by the end of the weekend.

Het volgende blok wordt er eentje met appliqué, vroeg of laat moest het er van komen. Tegen het einde van de namiddag was het half af, dus ik hoop dat het tegen het einde van het weekend helemaal achter de rug is. 
Green Tea Clam shell block


zondag 8 december 2013

Giveaway Winner!

This morning was the last morning to participate in the givaway, so once the clock showed 11.00 o'clock, I printed all the comments, made individual cuts, folded everyone of them and put them all together in a bowl.

Vanmorgen was de laatste dag om mee te doen aan de giveaway, dus eenmaal 11.00 uur voorbij, printte ik alle commentaren, sneed ze in individuele stukjes, plooide ze allemaal toe en legde ze in een kom.
Then I had to wait for my son to come down from his room (exams are coming closer, so even Sundays are spent learning now), since the innocent hand I was planning to use is attached to his body.

Daarna moest ik wachten op mijn zoon, die op zijn kamer zat te studeren (de examens komen dichterbij, dus zelfs op zondag moet er nu gewerkt worden), want de onschuldige hand die zou gebruikt worden hang vast aan zijn lichaam.

And here he is getting ready to pick a comment....
Hier maakt hij zich klaar om een commentaar te kiezen...And the winner is Susanne from Fadensinn!
En de winnaar is Susanne van Fadensinn!

Congratulations Susanne! I send you an email, please let me know the fabrics of your choice and I'll post them to you as soon as possible.

Proficiat Susanne! Ik stuurde je een email, als je me je laat weten welke stoffen je kiest, stuur ik ze zo snel mogelijk op.

vrijdag 6 december 2013

Sinterklaas!

It's not often that I write about anything else than fabric and quilts, but this is a very special evening for children in the low countries: Sinterklaas is coming!

Sinterklaas is a very old and venerable saint, who brings presents once a year to all the children who have been good. He lives in Spain and arrives by boat in Antwerp. It's a really big thing here. This year, more than 10.000 people welcomed him and his arrival was broadcast live on television.

Children have to put something in the chimney to welcome Sinterklaas, and that's exactly what my kids did this evening: a shoe, a letter, a Westmalle trappist beer for Sinterklaas, a coca zero for Zwarte Piet and a carrot for his horse Slecht Weer Vandaag ("Bad weather today").


On the night of December 5, Sinterklaas climbs the rooftops with his helper Zwarte Piet and his horse Slecht Weer Vandaag to drop the presents through the chimneys.
When I came down just a minute ago, Sinterklaas had already brought the presents. The beer and coca cola were gone, as was the carrot: the ultimate proof the Sint was here! 

By the way: don't tell Sinterklaas that my daughter is 22 and my son 20. After all, they have been good this past year and love celebrating Sinterklaas :-)

zondag 1 december 2013

Sewing again - Weer achter de stikmachine

These past weekends were so busy that there was no time to sit behind my sewing machine. But today, there  was some spare time to relax and the Green Tea quilt is ideal to keep you busy for a couple of hours. I chose the simple pinwheel blocks, of which 9 are needed to use left and right as filler blocks in the quilt. You only see 4 of them on the picture, because the sun already sets so early that I had to run outside in the middle of the afternoon to make a picture using the last light of the day. I managed to finish 8 out of 9 blocks and finally chose a background fabric for the big block after hesitating for a couple of months.

De afgelopen weekends waren telkens zo druk dat er geen tijd was voor de stikmachine. Gelukkig was er dit weekend wel wat tijd om een paar uurtjes te ontspannen en een paar blokken van de Green Tea quilt zijn ideaal om je even zoet te houden. Ik koos voor een simpel windmolenblok, maar moet er zo wel 9 maken, die links en rechts in de quilt gebruikt worden. Op de foto zie je er maar vier, want het is nu al zo vroeg donker dat ik midden in de namiddag naar beneden gerend ben om snel nog een foto te kunnen maken met daglicht. Ik slaagde er in 8 van de 9 blokken te maken. Ook het grote blok, waar ik zo getwijfeld heb over de achtergrondstof, werd eindelijk voltooid.
Green tea and Sweet beans
Next week will be, once again, very busy. If I'm very lucky, I'll manage to finish the last pinwheel block. Once finished, these are blocks 21 to 29, 19 more to go.

Volgende week wordt, nog maar eens, heel druk. Als ik veel geluk heb, geraakt ook het negende windmolenblok af in de loop van de week. Eenmaal af, zijn dit blokken 21 tot 29, nog 19 te gaan.

donderdag 28 november 2013

About the giveaway - Over de giveaway

Just a quick message to ask people who want to enter the giveaway to please please please leave a valid email address and a name. I will not include comments from anonymous people and/or people without a valid email address in the giveaway! So if you don't see your comment published within 24 hours, you know what the problem is, and there's still plenty of time to do something about it :-)

Snel een berichtje om iedereen er attent op te maken dat je absoluut 100% zeker een geldig email adres moet gebruiken als je wil deelnemen aan de giveaway. Ik publiceer geen commentaren van anonieme personen of/en personen die geen geldig email adres opgeven. Zij doen dus niet mee aan de giveaway! Dus als je je commentaar niet binnen de 24 uur gepubliceerd ziet, weet je wat het probleem is, en er is nog tijd zat om daar iets aan te doen :-)

dinsdag 26 november 2013

Giveaway!

Two weeks ago, I was lucky enough to go to Denyse Schmidts Studio Sale. Of course I couldn't resist buying a ton of fabrics. In fact, I bought so much fabric that it would be very selfish to keep it all to myself. And so I'm very exited and a bit nervous to be hosting my first giveaway!

Twee weken geleden had ik het geluk naar de Studio Sale van Denyse Schmidt te kunnen gaan. Natuurlijk kon ik er daar niet weerstaan om massa's stof te kopen. Ik kocht zelfs zoveel dat het wel heel egoïstisch zou zijn om niet te delen. En daarom organiseer ik -met een klein hartje- mijn eerste giveaway!
DS quilts fabrics
I selected these Joann fabrics because they are practically impossible to get in Europe. For that reason, I'll limit this giveaway to EU-residents.

Ik selecteerde deze Joann stoffen omdat ze bijna onmogelijk te krijgen in Europa. Om die reden beperk ik de giveaway tot inwoners van de EU.


 
 So, these are the rules for this giveaway:
1) this giveaway is open to all EU residents;
2) the winner will get to choose 6 (six) different fat quarters from the fabrics shown in this blogpost;
3) leave a comment on this blogpost if you want to be in the giveaway;
4) you can leave a second comment if you follow my blog;
5) Entries will close on Sunday, 8 december 2013, 11.00 am (Belgium - CET). The winner will be drawn that same afternoon. The winner will be announced in a blog post and will also be contacted by email. Make sure to leave a valid email address.

 Dit zijn de regels voor deze giveaway:
1) de giveaway staat open voor alle inwoners van de EU;
2) de winnaar mag 6 (zes) verschillende fat quarters kiezen uit de stoffen die in deze blogpost getoond worden;
3) laat een commentaar op deze blogpost als je wil meedoen;
4) je mag een tweede commentaar plaatsen als je deze blog volgt;
5) De giveaway sluit op zondag, 8 december 2013, 11.00 uur (België - CET). De winnaar wordt dezelfde namiddag door het lot gekozen. De winnaar wordt aangekondigd in een blogpost en wordt gecontacteerd per mail. Vergewis je ervan een actief emailadres te geven.


To make it easier to choose, here are two more pictures where every fabric got a number. Good luck everyone!
Om het kiezen wat makkelijker te maken, zijn hier nog twee foto's waar elk stofje een nummer kreeg. Veel geluk iedereen!

zaterdag 23 november 2013

A prize! - Een prijs!

About a month ago, I participated in the Bloggers Quilt festival and to my surpise and delight, I was the lucky random winner of one of the prizes: two fat quarter packs of Eiko and Fort Firefly from Fabric Worm. For the first time in my life, I actually won something!

Ongeveer een maand geleden nam ik deel aan het Bloggers Quilt Festival en tot mijn stomme verbazing was ik de gelukkige toevallige winnaar van één van de prijzen: een fat quarter bundel van Eiko en Fort Firefly van Fabric Worm. Voor de eerste keer in mijn leven won ik waarachtig een prijs!

Just as with an normal order with Fabricworm, the package was swiftly posted and some days ago the fabric arrived here. Both lines are organic fabrics from Birch Fabrics Organic and have a wonderful soft feel.

Net zoals bij een gewone bestelling bij Fabricworm, werd het pakje prompt opgestuurd en enkele dagen geleden viel het hier in de bus. Beide stoffenreeksen zijn ecologische stoffen van Birch Fabric Organic en ze voelen heerlijk zacht aan.
Bloggers Quilt Festival fall 2013 price
The first line, Eiko, has a Japanese feel to it.  Beautiful colours, lots of fish and waves. I had already bought some of the prints a couple of weeks ago.

De eerste reeks, Eiko, is Japans geïnspireerd. Hele mooie kleuren, veel vissen en golven. Ik had een paar weken geleden al enkele van de prints gekocht.
Bloggers Quilt Festival fall 2013 price
Bloggers Quilt Festival fall 2013 price

The second line, Fort Firefly, has a different colour scheme, more earthy and wonderful naive drawings. Ideal for a babyquilt.

De tweede reeks, Fort Firefly, heeft een ander kleurenpalet. meer aardse kleuren en mooie, naïeve tekeningen. Ideaal voor een babyquilt.
Bloggers Quilt Festival fall 2013 price
Bloggers Quilt Festival fall 2013 prize
Since I've been lucky in winning this prize, and have bought way to much fabric on our recent trip to NYC, I am planning my very first giveaway with some of the Denyse Schmidt fabrics that are impossible to get here in Europe. I'm taking all the pictures this weekend and hope to be able to blog about it in the coming days. Here's already one picture to give you an idea of the fabrics I'm talking about.

Omdat ik het geluk gehad heb deze prijs te winnen, en omdat ik natuurlijk veel te veel stof gekocht heb tijdens onze recente reis naar NYC, plan ik mijn eerste giveaway met enkele van de Denyse Schmidt stoffen die hier in Europa onmogelijk te krijgen zijn. Momenteel breng ik alles in orde met de foto's en ik hoop er één van de volgende dag over te kunnen bloggen. Hier is alvast één foto om een idee te geven van de stoffen waarover het gaat.
DS quilts fabrics

dinsdag 12 november 2013

Denyse Schmidt Studio Sale

Six months or so ago, we planned a trip to New York City for our 25 year anniversary. A couple of days before leaving for New York, I suddenly saw on Facebook that Denyse Schmidt was having her studio sale the weekend we were arriving. This was of  course an opportunity that couldn't be missed, so after a couple of hours of sleep (we arrived saturday), of we went on the Metro North train for the hour and a half ride to Bridgeport.

It was a fantastic opportunity to see many beautiful quilts that I've long admired on the internet, to see fabrics by Denyse and, las but certainly not least, to see Denyse Schmidt herself!
Denyse Schmidt Studio Sale 2013

Denyse Schmidt Studio Sale 2013
Denyse Schmidt Studio Sale 2013 I bought way to much fabric, but it would have been foolish not to. After all, I'm not going to come back any time soon.
Denyse Schmidt Studio Sale 2013
A new line for Joann's. I only bought one of the fabrics
Denyse Schmidt Studio Sale 2013
But I did buy a fat quarter pack of Ansonia, her new line
Denyse Schmidt Studio Sale 2013
Denyse Schmidt Studio Sale 2013
Denyse Schmidt Studio Sale 2013
Denyse Schmidt Studio Sale 2013

zondag 3 november 2013

About a dress - Over een kleedje

A couple of days ago, I bought a dress. I liked it so much I bought it despite it being too short. As I'm quite tall, it stopped above the knee and let me tell you that once you hit 40, knees seem to be living a life of their own. So I thought it wise to make the dress longer.

Enkele dagen geleden kocht ik een kleedje. Ik vond het zo leuk dat ik het kocht ondanks het feit dat het te kort was. Ik ben vrij groot en daardoor kwam het boven de knie maar eens je de veertig voorbij bent, beginnen knieën hun eigen leven te leiden. Het kleedje moest dus langer gemaakt worden.

I found the fabric online (an Alexander Henry print, sewing is easy) and tried to match the added strip to the dress. It looks almost perfect on the front, a bit less perfect on the back. But since I don't see the back when I'm wearing the dress, that's fine with me. I even made a before-and-after mosaic.

Ik vond het stofje online (een print van Alexander Henry, sewing is easy) en probeerde de nieuwe stukken zo goed en zo kwaad als mogelijk te laten aansluiten op de print van het kleed. Aan de voorkant is dat bijna perfect gelukt, aan de achterkant wat minder. Maar vermits ik de achterkant toch niet zie wanneer ik het kleed draag, heb ik daar geen enkel probleem mee. Ik maakte zelfs een voor-en-na mozaiekje.
Picture on the left: short dress on a headless woman. The other pictures: longer dress on a headless woman.
This also reminded me of the fact that one of my goals for this year was to make a dress. I suppose it is a bit of a stretch to consider this as "making" a dress...

Dit bracht me trouwens één van mijn doelen voor dit jaar in herinnering: een kleed maken. Ik veronderstel dat het wat met de haren getrokken is om dit kleine aanpassinkje te beschouwen als een kleed "maken"...

dinsdag 29 oktober 2013

Red and White quilt (Part IV)

Some days ago, the fabric needed to make the border for the red and white quilt arrived in my mailbox (I previously wrote about this quilt here, here and here). I had to find it on the internet because it was sold out in the shop where I bought a piece earlier. But after some searching I found it online and so was able to finish this quilt.

Een paar dagen geleden kwam de stof die ik bestelde voor de rand van de rood en witte quilt aan (vroegere blogposts over deze quilt vind je hier, hier en hier). Ik moest ernaar zoeken op het internet want in de winkel waar ik eerder een stuk kocht, was het uitverkocht. Gelukkig vond ik het nog online en kon zo de quilt afwerken.
Red and White quilttop finished
I used the lighter red fabric for the border, but added some red flower fabric in the middle and on the corners to complete the square pattern.

Ik gebruikte de lichtere rode stof voor de boord, maar bracht toch nog enkele stukken rode bloemenstof aan in het midden en aan de randen om het patroon van het vierkant te benadrukken.
Red and white quilttop finished
It finished at a generous 200cm x 200cm (79" x 79"). I did intend to hand quilt it but am doubting that now because of the size of the quilt. Maybe I should send it to a professional quilter instead? We'll see, I'll think about it.

De afmeting is 200cm x 200cm. Eigenlijk was ik van plan deze quilt met de hand te quilten, maar nu twijfel ik omwille van de grootte van de quilt. Misschien zou het beter zijn een professionele quilter in te schakelen? Ik zie wel, ik zal er nog een paar nachtjes over slapen.

zaterdag 26 oktober 2013

Blogger's Quilt Festival Fall 2013

The quilt I'm entering in the throw category was finished only a week ago, just in time for the Blogger's Quilt Festival. I call it the new vintage quilt.
New vintage quilt done!

I have previously written about this quilt here.
New vintage quilt done!
I loved making the top because I had to make my own template, based on the picture of the original vintage quilt. Working out the pattern took my mathematically challenged brain some time, but it was very rewarding to finally figure it out.
The pattern is not simple or straightforward, as it involves not only many curves but also many Y-seams. Every block was machine-pieced. If I remember correctly (it has been almost 2 years since I made the top), making the blocks and piecing the top took me a whole week.

New vintage quilt done!When piecing the top together, it turned out to be nearly impossible to make all the seams match. I simply gave up after a while and concentrated on making only the white strips match, thinking these were the most important ones.

Quilting with perle cotton (again)
The top was handquilted with perle cotton. I love doing that because it adds a wonderful softness to a quilt. It finished at about 150 cm x 180 cm (59" x 71").

New vintage quilt done!


 New vintage quilt done!

Thank you Amy for hosting this festival once again and thank you all for stopping by!


AmysCreativeSide


zondag 20 oktober 2013

New vintage quilt

After more than 2 months, the quilting on the new vintage quilt is done. With the help of my daughter, I chose the fabric for the binding and started sewing it on.

Na meer dan twee maanden is het quilten van de new vintage quilt helemaal af. En met wat hulp van mijn dochter koos ik de stof voor de bied en zette me aan het naaien.
New vintage quilt

Another Denyse Schmidt fabric for the binding.
Nog een Denyse Schmidt stofje voor de bies.

New vintage quilt

And some more handsewing.
En nog wat naaien met de hand.

New vintage quilt

Looking good!
Dat ziet er al goed uit!

New vintage quilt

Unfortunately, by the time the binding was finished, it was too dark to take pictures, so I'll have to wait till next weekend to do that.

Jammer genoeg was het al donker buiten wanneer de quilt af was, dus voor goede foto's buiten zal ik tot volgend weekend moeten wachten.

maandag 14 oktober 2013

National Patchwork Happening 2013 (Part II)

As promised a second selection of quilts on show at the National Patchwork Happening in Enghien, Belgium last weekend.

Zoals beloofd een tweede selectie van de quilts die getoond werden op de Nationale Patchwork Happeling in Edingen dit jaar.

Lets start with this one, made after Sarah Fielkes design. A more classic interpretation of the design, but beautifully executed.
Eerst deze, gemaakt naar een model van Sarah Fielke. Een klassiekere interpretatie van het model, maar prachtig uitgevoerd.
National Patchwork Happening Belgium 2013
Vogelfierheid naar model Sarah Fielke, Diane Verhaegen
And hand-quilted again.
En met de hand gequilt.
National Patchwork Happening Belgium 2013
Vogelfierheid naar model Sarah Fielke, Diane Verhaegen
This one looked so much better in real life. It's a big quilt, some 2m x 3m, and the hexagons were made using a Japanese folding technique that I've never heard of.
Deze was veel mooier in het echt. Het is een grote quilt, ongeveer 2m x 3m en de zeshoeken waren gemaakt met een Japanse vouwtechniek waar ik nog nooit van gehoord heb.
National Patchwork Happening Belgium 2013
Japans vouwwerk, Mariette Demeyere
A fun quilt, with a fun title ("applesauce")
Een leuke quilt met een originele naam ("appelmoes")
National Patchwork Happening Belgium 2013
Appelmoes, Martine Chapuis
A double wedding ring in red.
Een rode double wedding ring.
National Patchwork Happening Belgium 2013
Double Wedding Ring, Maria Dietvorst
National Patchwork Happening Belgium 2013
Double Wedding Ring, Maria Dietvorst
And finally my favourite of the show.
En tenslotte mijn favoriet.
National Patchwork Happening Belgium 2013
Zonder naam, Jannie Zwaan
National Patchwork Happening Belgium 2013
Zonder naam, Jannie Zwaan
Lots of quilting going on on this one too.
Heel intensief gequilt nogmaals.
National Patchwork Happening Belgium 2013
Zonder naam, Jannie Zwaan

All these quilts were a joy to look at, and made me realize once again how many talented persons there are. It also made me think that it would be a good idea to spend more time on less quilts. Quality, not quantity is important, but this is not always easy to remember in a time where you're almost expected to show a new quilt on your blog every week...

Het was een waar plezier all deze quilts van nabij te kunnen bewonderen en deed me nogmaals beseffen hoeveel getalenteerde mensen er rondlopen. Het zette me ook aan het denken dat het een goed idee zou zijn meer tijd te besteden aan minder quilts. Kwaliteit en niet kwantiteit is het belangrijkste, maar het is niet altijd makkelijk je daar aan te houden in een tijd waar bijna verwacht wordt dat je elke week een nieuwe quilt op je blog voorstelt...
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...