zondag 30 december 2012

Een letter maken met stof - Making a letter with fabric

January is my month in the bee and after looking around for the right block, I decided on a wordquilt.
Ofcourse I first had to try myself how to make a letter block. It turned out to be not very difficult, although the resulting block turned ou te be a bit bigger then intented. Too much enthusiasm, no doubt...
Januari is mijn maand in de quiltbee en ik heb na lang zoeken gekozen om een woordquilt te maken. Natuurlijk heb ik zelf eerst eens uitgeprobeerd hoe ik zo'n zelf zo'n letter zou kunnen maken. Het bleek niet zo heel moeilijk, alhoewel het resultaat wel wat groter uitgevallen is dan gepland. Blijkbaar was ik iets te enthousiast bezig...

I first made a sketch of the letter I wanted to make on a piece of paper, and put scraps of fabric on the outline to have an idea where I was going and how much scraps I would need. That looked like this:

Eerst heb ik de letter op een stuk papier getekend, en daar vervolgens stukjes stof op gelegd om een idee te hebben van hoe het eruit zou zien en hoeveel stof ik nodig zou hebben. Dat zag er ongeveer zo uit:
Quiltbee January
After that, I stitched the scraps together, more or less straight. It's supposed to look scrappy, after all.  Next I stitched the background fabric to both sides of the scraps.

Daarna heb ik de stofjes van het korte stuk aan mekaar gestikt, in een min of meer rechte lijn. Wat schots en scheef maakt het leuk, vind ik. En dan heb ik aan beide kanten de achtergrondstof bevestigd. Dan had ik dit resultaat:


Then I made the second piece, following the same procedure: first the scraps, then the background fabric.
Vervolgens was het tweede stuk aan de beurt. Weer hetzelfde procédé: eerst alle restjes aan mekaar, om vervolgens de zijkant eraan te stikken.

Finally some corners needed finishing and I sort of squared the block up. I'm quite pleased with the result, although the block is bigger than intended. The next letter really can't be bigger than 10".

Tenslotte moesten nog wat hoekjes en kantjes afgewerkt worden, en heb ik het blok wat recht gesneden. Ik ben best tevreden met het resultaat, alhoewel het wat groter uitgevallen is dan  gepland. De volgende letter mag echt niet groter dan 10 inch worden.
 If you would like to know more about how to make these blocks and word quilts, you can have a look at this book by Tonya Ricucci.

Als je graag meer wil weten over dergelijke blokken en woordquilts, dan kan je op zoek gaan naar dit boek van Tonya Ricucci.

maandag 17 december 2012

Lone Star - Ster van Betlehem

Finding a perfect background fabric is never easy. I'm still looking for one for my Lone Star quilt.  It's difficult to choose, but that's mostly because I always need a lot of time and constantly change my mind. This time, I originally wanted something with dots.

Een perfecte achtergrondstof kiezen is nooit een makkie. Ik ben nog steeds op zoek naar eentje voor mijn Ster van Betlehem quilt. Het is moeilijk te kiezen. Dat ligt vooral aan mij, ik ben een eeuwige twijfelaar wat dat betreft. Deze keer wou ik eigenlijk iets met bolletjes.

I think I tried every single dot fabric in "Het Wolwinkeltje" in my hometown of Leuven, but wasn't convinced. I did find a solid fabric that is a great match for Anna Maria's Field Study fabrics, a Fassett shot cotton, aqua I think. It really is a beautiful colour but, honestly, I have my doubts about the quality of those shot cottons. They feel so thin, especially compared to the Field Study.

Ik denk dat ik zo ongeveer elke bolletjesstof heb uitgeprobeerd in het Wolwinkeltje in Leuven, maar ik was niet overtuigd. Ik vond wel een effen achtergrondstof die prima past bij de kleuren van Anna Maria's Field Study stofjes. Het is een "shot cotton" van Kaffe Fassett, aqua denk ik. Echt wel een mooie kleur, maar ik heb een probleem met die geweven katoentjes. Ik vind de kwaliteit eigenlijk niet echt denderend. Zo voelen zo dunnetjes, zeker als je ze vergelijkt met de Field Study stof.

And so I ordered some dark background fabric. Even if I don't use them for this quilt, I'll always be able to use them for another one (I already have one in mind). The first one is a Robert Kaufman  black Yarn Dyed Essex, Linen and Cotton Blend Fabric (found in this shop), the second one a Carolina Chambray Black Denim texture (found here). You can see both fabrics behind the points of the star on the picture. The Robert Kaufman is on the left, the Carolina Chambray on the right. What do you think? Yes or no for a dark background?

Dus bestelde ik de afgelopen weken wat neutrale achtergrondstoffen in donkergrijs. Zels als ik ze niet gebruik voor deze quilt, zullen ze nog wel van pas komen voor een andere (ik weet zelfs al voor welk). Eerst een  Robert Kaufman Essex in een mengeling van linnen en katoen (gevonden in deze winkel), daarna een Carolina Chambray (van deze winkel). Op deze foto zie je beide stoffen achter de punten van de ster. De Robert Kaufman is links, de Carolina Chambray rechts. Wat denken jullie ervan? Ja of neen voor een donkere achtergrond?
Lone star backrgound
Lone star backrgound
Lone star backrgoundAnd because I couldn't resist, I also made pictures with some of the "Architextures" fabric as a backrgound to the quilt.

En omdat ik er niet aan kon weerstaan, maakte ik ook even een foto met enkele "Architextures" stoffen op de achtergrond.
Lone star backrgoundLone star backrgound

And last but certainly not least, I was very surprised to see that Anna Maria Horner noticed the picture of the Lone Star quilt I posted on Flickr, and posted a comment! My heart nearly missed a beat, I can tell you that.

Overigens was ik een paar weken geleden heel erg blij verrast te merken dat Anna Maria Horner, de ontwerpster van de stoffen die ik voor de ster van Betlehem gebruik, mijn foto op Flickr heeft opgemerkt en zelfs een commentaar heeft geplaatst! Mijn slag sloeg even een hartje over, of zoiets.

zondag 16 december 2012

Fabric - stofjes

When "Architextures" appeared on the internet, I knew right away that sooner or later these fabrics would land on my desk. And, what a surprise, it turned out to be sooner... I ordered them at Fabricworm, and received some fabrics of the line a couple of days ago.

Toen ik "Architextures" zag opduiken op het internet, wist ik onmiddellijk dat die stofjes vroeg of laat in mijn postbus zouden belanden. Het bleek eerder vroeg dan laat... Afgelopen week was het al zover, dankzij de goede zorgen van Fabricworm, waar ik een bestelling plaatste.Although the fabric could be a bit softer, the prints are wonderful. Too bad I couldn't buy them all. My favourites are the three on the right, good thing I bought a yard of each.

De stof had net wat zachter mogen zijn, maar de tekeningen zijn echt wel mooi. Jammer dat ik ze niet allemaal kon kopen. Mijn favoriete stofjes zijn de drie aan de rechterkant, dus is het maar goed dat ik van elk een yard kocht.

donderdag 22 november 2012

Quilt bee (november)

November is Carol's month in our quiltbee and she asked for + and X blocks. All the + are made from red Oakshott cottons, and she provided plenty of red (and some grey, blue and black too) fabrics to choose from for the X parts. 

November is Carol's maand in de quiltbee. Zij vroeg + en X blokken in rode tinten. Alle + zijn gemaakt van rood Oakshott katoen, voor de X gaf ze een ruime selectie rode stoffen mee, met af en toe wat grijs, zwart en blauw.
You can find a tutorial for making this block here, on Amy "Badskirt" 's blog, one of the most inspiring blogs I know. Amy's fabric choices and colour inspirations are just amazing, always very original and modern. A couple of years ago, Amy used these blocks and, as always, everyone followed her lead and soon they were all over blogland (you can find some examples on Flickr, here, here and here) and they remain popular.

Een tutorial voor het maken van dit + en X blok vind je hier, op de website van de zeer creatieve "Badskirt" Amy, één van de meest inspirerende blogsters die ik ken. Haar stoffen- en kleurencombinaties zijn altijd heel origineel en bijzonder hip. Een paar jaar geleden lanceerde Amy de rage van de + en X blokken (voorbeelden ervan vind je op Flickr, bijvoorbeeld hier en hier en hier), en ze blijven populair. 
For me it was a first and I can only recommend them. The blocks came together really quick, although the fact that Carol precut lots of the fabric also might have something to do with that. Thanks Carol!

Voor mij was het de eerste keer dat ik ze maakte, en ik kan ze alleen maar aanraden: in een mum van tijd stik je ze aan mekaar, alhoewel het feit dat Carol veel stofjes had voorgesneden ook wel zal geholpen hebben. Bedankt Carol!
 December is our month off in the quiltbee, but January is my month! I decided on the block a couple of weeks ago and ordered the background fabric today. Fingers crossed now that it'll look as good in real life as in the picture, or else I'll have to start again from scratch.

December hebben we vrij in de quiltbee, maar januari is mijn maand! Ik heb enkele weken geleden al beslist wat ik zal laten maken en heb vandaag mijn bestelling geplaatst voor de achtergrondstof. Hopelijk valt ze in het echt even goed mee als op de foto, want anders moet ik weer helemaal van nul beginnen.

woensdag 14 november 2012

Een Malabrigo sjaal - A Malabrigo scarf


Every day, I take the train to work. 20 minutes in the morning and 20 minutes again in the evening without anything to do or anywhere to go. The ideal moment in other words for a "train project". As sewing is rather difficult on a train, I decided on crochet.

Dagelijks neem ik de trein naar het werk. Elke ochtend en avond een goede 20 minuten die in ledigheid doorgebracht worden. Ideaal kortom om een "treinproject" te maken. Stikken is nogal moeilijk op de trein, dus zou het haken worden. 
 

I bought these skeins of wool last May. The green Malabrigo was used to make a Moebius-cowl, now it was the blue Malabrigo's turn. A scarf, again, because I don't really know how to crochet. So the only option I have is to make a square or a rectangle.

Een hele poos geleden kocht ik deze strengen wol. Van de groene Malabrigo maakte ik ondertussen al een Moebius-sjaal, nu was de blauwe Malabrigo aan de beurt. Weer een sjaal, want eigenlijk kan ik helemaal niet haken. Altijd rechtdoor is dus de enige optie die ik heb.
I wanted to make a different model as the previous one, so I made a scarf instead of a cowl, and used a different stitch. I found this model, and felt pretty confident about the fan stitch. And it proved doable, even for a crochet dummy like me.

Om het toch wat verschillend te maken van de groene sjaal, koos ik ditmaal niet voor een lus maar een rechthoek, en een verschillende steek. Mijn oog viel op dit model, en zo'n waaiersteek, dat zag ik helemaal zitten. En het bleek nog doenbaar ook, voor een haakdummy als ik.
I only had two skeins of the wool, so the scarf is pretty short. I've already decided on this one for my next trainproject, but I'll crochet it instead of knit. From short to super long, and it's bound to keep me busy for quite some mornings and evenings on the train.

Ik had maar twee strengen wol, dus de sjaal werd behoorlijk kort. Voor een volgend treinproject heb ik mijn oog al laten vallen op deze sjaal, maar ik zal die wel haken en niet breien. Van kort naar heel lang, 't is weer wat anders. En het zal me weer heel wat ochtenden en avonden bezighouden op de trein. 

zaterdag 10 november 2012

Een nieuw boek - A new book

A while ago I saw several beautiful quilts, all made from blocks from the book "5500 quilt block designs" by Maggie Malone. After spending some time on Amazon, I found a second-hand copy in the United States, for less than 15 euro! A week or so ago, it finally arrived on my doorstep.

Een tijdje geleden zag ik enkele mooie quilts die allemaal gemaakt waren op basis van blokken uit het boek "5500 quilt block designs" van Maggie Malone. Na wat speurwerk op Amazon vond ik een tweedehands exemplaar in de Verenigde Staten, voor minder dan 15 euro! Een week of wat geleden viel het hier in de bus.
The book gives an overview of possible quilt blocks, too many to choose from. There are no explanations on how to make the blocks, but unless you're an absolute beginner, that's not really a problem. There's enough inspiration in this book for many possible projects...

Het boek geeft een uitgebreid overzicht van mogelijke quiltblokken, het enige moeilijke is een keuze maken. er is geen uitleg over hoe je de blokken moet samenstellen maar tenzij je een absolute beginner bent is dat niet echt een probleem. Het biedt in elk geval inspiratie voor vele mogelijke projecten...


woensdag 31 oktober 2012

Fabrics - Stofjes

I received the most beautiful Japanese fabrics form Ayumi. I plan on using them for the "Green Tea and Sweet Beans" quilt, for which I bought Jen Kingwell's pattern some months ago. An Australian pattern, Japanese fabrics and the quilt will be made in Belgium. Three continents in one quilt and I didn't even have to leave home. Internet really has changed our world (I know, I'm from a generation that can still be amazed by that).

Ik heb prachtige Japanse stofjes ontvangen van Ayumi. De bedoeling is ze te gebruiken voor de "Green Tea and Sweet beans" quilt, waarvan ik Jen Kingwell's patroon gekocht heb een paar maanden geleden. Een Australisch patroon met Japanse stoffen, en de quilt wordt gemaakt in België. Drie continenten in één quilt, en allemaal geregeld van uit mijn luie zetel. Internet heeft toch echt wel de wereld veranderd (tsja, ik ben nu eenmaal van een generatie die daar nog steeds door kan verbaasd staan).
From top to bottom and left to right:
Van boven naar beneden en van links naar rechts:
1) Suzuko Koseki French daisy dots plaid blue
2) Suzuko Koseki French daisy dots plaid brown
3) Retro flowers on polka dots in purple
4) Retro flowers on polka dots in blue
5) Suzuko Koseki large polka dots aqua
6) Retro flowers on polka dots in red
7) Junko Matsuda for D's Selection colourful dots
8) Retro flowers on polka dots in navy
9) Kumiko Fujita text print in white

And some extra's Ayumi send me!
En een paar extra's die ik zomaar gratis en voor niets erbij kreeg van Ayumi!

vrijdag 26 oktober 2012

Blogger's Quilt Festival Fall 2012
It's the time of the year again when Amy hosts the Bloggers Quilt festival! If you came here through her site, welcome! I'm Anne, I've been quilting for a couple of years now, I buy way too much fabric, have way too many unfinished quilts but luckily, once in a while I actually manage to finish one!

I hesitated between two quilts, but finally decided to enter my Winnie-the Pooh quilt because of the story behind it and the hand quilting.

It all started with a colleague of mine who brought me an old pj of her daughter. A Winnie-the-Pooh pj that had been her daughters favorite for years and years. That same daughter had now graduated, had started working and had just bought a house. We decided to use the pj's as the starting point for a quilt that my colleague would give to her daughter when she would move into her new house, which gave me about six months to finish it. And so I started.

First I fussy cut all the different Winnie-the-Pooh drawings. They were in a soft greyish-green colour that coordinated really well, in my opinion, with blues, greens and purples from my stash. I used lots of solids because I didn't want to drown poor Winnie in busy prints.
There were 8 different scenes in all: Winnie up in a tree, Winnie trying to get in a tree, Winnie looking at something, all of them really cute. So I made 8 blocks, all roughly the same size and bound them in Kona snow. This was the finished quilt top:
But I wanted to do something more, somethin extra. After all, this was a special quilt. So I decided to hand quilt it with perle cotton. I love hand quilting with perle cotton. If you haven't tried it yet, you should! I adds a modern and at the same time a very soft touch to the quilt. I used several hues of green, blue and purple to make it interesting and decided on big circles as the quilting pattern.


 
For the back, I chose the same colours, while the binding is one of the solid blues I used in the log cabin blocks.

Now for the stats:
Finished quilt measures : 140cm x 170 cm (55″x 67″)
Special techniques used : fussy cutting
Quilted by : me
Best Category : Hand-quilted quilt, Throw quilt , Scrap quilt (too bad there isn't a pyjama quilt category...)

Thanks for visiting and have a lovely day!

woensdag 24 oktober 2012

Progress on Winding Ways - Vooruitgang met Winding Ways

Five more blocks for the Winding Ways quilt! Progress is slow because, to be honest, they are a bit boring to make...

Vijf blokken meer gemaakt voor de Winding Ways quilt! Het gaat wel traag omdat, eerlijk gezegd, de blokken wel tamelijk saai zijn om te maken...


zondag 21 oktober 2012

Lone Star in Field Study - Ster van Betlehem in Field Study

Some weeks ago, I decided to follow a Lone star patchwork course, organised by 't Wolwinkeltje, a local fabric shop. The first lessson was last week and I already had chosen my fabric at home: Field Study by the very talented Anna Maria Horner.

Enkele weken geleden schreef ik me in voor een cursus "ster van Betlehem" in 't Wolwinkeltje. Afgelopen week was de eerste lesavond. Ik had thuis al mijn stoffen gekozen: Field Study van de onnavolgbare Anna Maria Horner

 As always her fabrics make for many possible combinations and it's fun to see how even the large scale fabrics work well in these rather small diamond patches. The points of the star came together surprisingly fast and before I quite realised it, I had finished one point.

Zoals altijd combineren haar stoffen prachtig met mekaar en het is leuk om te zien hoe zelfs de stoffen met grote patronen goed verwerkt kunnen worden in de tamelijk kleine ruiten. De punten van de ster kwamen verrassend snel samen, en voor ik het goed en wel wist had ik één punt van de ster klaar.And then a second.

En dan een tweede.

 And then number three and four.

En dan nummer drie en vier.


Half a lone star in just a few evenings, I must say I was pleased with this result! The next lesson is in a month or so, and I will have to decide on my background fabric. Solid? Dots? A Field Study fabric? Decisions, decisions, so difficult to make decisions.

Een halve ster van Betlehem op enkele avonden tijd, het kan slechter! Binnen een kleine maand is de volgende les, hopelijk zal ik dan ook kunnen beslissen welke stof ik ga gebruiken voor de achtergrond. Effen? Bolletjes? Een stof van de Field Study reeks? Twijfel, twijfel.

vrijdag 19 oktober 2012

Quilt bee (october)

Amy was our queen bee for october. She asked for wonky log cabins, for which a certain amount of improv is necessary, not something I'm very good at. Nevertheless, I decided to completely go for it and had only "wonky" on my mind! The result may show that the "log cabin" part didn't get the same amount of attention...

Amy was de bijenkoningin voor oktober. Zij vroeg scheve log cabins, nogmaals een opdracht waar enige improvisatie welkom is, en dat is niet echt mijn ding. Ik besliste er echter helemaal voor te gaan en had enkel nog "schots en scheef" in gedachten, met als resultaat dat het "log cabin" gedeelte er wat aan in schoot...

We received nice green, purple, taupe and neutral fabrics to make the blocks. I usually struggle a lot with purple fabrics and often leave them out at the last minute. But Amy's selection had some gorgeous warm purples and the taupe fabrics made me want to run to the fabric shop and get some!

We kregen mooie groene, paarse, taupe en lichte stoffen om de blokken te maken. Ik heb het nogal moeilijk met paars en verwijder de kleur vaak op het laatste moment. In de selectie van Amy zaten echter een paar hele mooie warme tinten paars en de taupe stoffen waren gewoonweg prachtig en gaven onmiddellijk zin naar de winkel te gaan en er zelf ook te kopen.
This are the not-completely-finished blocks. I didn't get enough fabrics to make two finished blocks and Amy prefers to finish and square them herself. But it still feels a bit weird to send unfinished blocks...

Dit zijn de niet-helemaal-afgewerkte blokken. Amy had net niet genoeg stof opgestuurd en ze gaf er de voorkeur aan ze zelf af te werken en op maat te snijden. Maar het voelt toch wat raar om blokken op te sturen die niet af zijn...

donderdag 11 oktober 2012

winding ways quilt

These past few days I've been working on my winding ways quilt. I use a "Ruby Red" fat quarter pack from Oakshott. I managed to make enough blocks for one full circle of the pattern, and that gives a pretty good idea how the end result will look.

Afgelopen dagen heb ik verder gewerkt aan mijn winding ways quilt. Ik gebruik daarvoor een fat quarter pak "Ruby Red" katoen van Oakshott. Eindelijk kan ik één volledige cirkel maken met 9 blokken, dat geeft al een mooi idee van hoe het eruit zal zien. 

As I find it impossible to make good colour combinations without daylight, this project turns out to be ideal for long and dark winter evenings.  I just have to use every colour from the fat quarter pack, easy peasy. 

Dit is eigenlijk een ideaal project om te maken tijdens donkere winteravonden. Er moet namelijk helemaal niet nagedacht worden over kleurencombinaties, iets waarvoor ik absoluut daglicht nodig heb. Elk kleurtje uit het fat quarter pakket gebruiken, eenvoudiger kan het niet. 

As always, making a block takes a lot of time. Cutting included about an hour for every single block. Sometimes I think it would go faster if I sewed everything by hand. My plan is to have it finished by the end of winter, so you'll probably see it pop up from time to time on my blog.

Zoals gewoonlijk, het lijkt wel een mantra, neemt het maken van elk blok behoorlijk wat tijd in beslag. Knippen inbegrepen denk ik dat ik toch makkelijk een uur zoet ben met één enkel blok. Soms denk ik dat het sneller zou gaan als ik alles met de hand zou naaien. De planning is om deze quilt af te hebben tegen het einde van de winter, dus zal hij zeker nog af en toe opduiken op deze blog.

zondag 7 oktober 2012

Quilt bee

Finally I managed to finish the bee blocks for Ann from Denmark. She asked for two "converging corners" blocks from Ashley at "Film in the Fridge". You can find Ashely's tutorial for this block here, on her website.

Eindelijk kreeg ik de bee blokken af voor Ann uit Denemarken. Zij vroeg twee blokken volgens het model van de ‘Converging Corners’ van Ashley "Film in the Fridge". Een tutorial voor dit blok vind je hier, op Ashley's website.

 As always it took me a lot longer than I expected. I just can't hurry when I make a quilt block and take at least 10 minutes to think about every next step. Improv isn't easy for me, I think too much about everything. And that means making just 2 blocks takes me all day...

Zoals steeds heb ik er weer veel langer over gedaan dan eerst gedacht. Ik krijg het niet over mijn hart om snel-snel wat te doen en denk over elke stap 10 minuten na. Improvisatie gaat me niet makkelijk af, ik denk veel te veel na. En dan duurt het natuurlijk wel lang om 2 blokken te maken...


woensdag 3 oktober 2012

Chicopee

Denyse Schmidt did it again: she made yet another beautiful collection with Chicopee. It was impossible for me to resist, so here they are. The colours are modern and vintage at the same time and thats' what I love about them. I already know exactly what I'll make with them. But first I have to finish some bee blocks! I'm still working on Ann's blocks from september and now Amy's fabric for october already arrived..

Denyse Schmidt heeft weer een prachtige nieuwe collectie klaar: Chicopee. Zoals steeds kon ik er niet aan weerstaan. De kleuren zijn tegelijk retro en modern (zoals meestal bij haar) en ik weet al precies wat ik er mee zal maken. Maar eerst nog enkele beeblocks afwerken! Ik ben nog bezig aan Ann's blokken van september en gisteren had ik de omslag van Amy in de bus met de stoffen voor oktober...

 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...